Gülru

17 ?ubat 2010 ?ar?amba

17 ?ubat 2010 Çar?amba

 Önce resme uzun uzun bak?n lütfen…

    

       Akl?n?za ilk gelen ?ey nedir resimler ilgili? Muhtemelen cinnet geçirmi? ve çocu?unu pencereden atan ya da atmakla tehdit eden bir anne profili tasavvur etti zihniniz.(Haberden haberdar de?ilseniz tabi:)

     Oysa zihnimiz  bizi feci yan?lt?yor.Kad?n ne cinnet geçirmi? ne de çocu?unu atmaya çal???yor.Bizim vah?et gibi gördü?ümüz karede müthi? bir annelik merhameti var.Ya?ad?klar? binada yang?n ç?k?nca kad?n çocu?u bu ?ekilde yar?m saat boyunca tutarak çocu?un dumandan zehirlenmesini önlemeye çal???yor kendini ve çocu?u tehlikeye atarak.Bir anl?k görüntü zihnimizi ve kalbimizi nas?lda karmakar???k hale sokuyor de?il mi?
      Belkide gün içinde gördü?ümüz pek çok karede de benzer bir merhamet var.Ve belki de biz yaln?zca önyarg?m?z yüzünden gerçe?e ula?am?yoruz.