Gülru

Uyku ve Oyun

   Uyku konusunda level atlamaya devam eden bir k?z?n annesi olman?n derinn saadetini ya?amaktay?m.:)Eskiden geç uyuyor bu yavrucuk derdim de?il mi:)O da dertmiymi? efendim.:)?imdi gündüz uykular?n? da terk etti?i halde 12-13 saat ayakta kalmay? ba?aran bir k?z?n annesiyim.Ama bu ayakta k?sm?n? yaln?zca uykusuz gibi alg?lamay?n lütfen.Gerçekten ayakta ve hiç durmadan .

  Mesela parka gidiyoruz.Onun ya? gruplar? tedirdgin tedirgin park? ke?fetmeye çal???rken o sal?nca?a arka k?sm?ndan biniyor.Anne beni salla cümlesine anne uçur beniyi ekliyor.:)Kayd?raktan kaymadan önce t?rmanmay? ye?liyor . Tüm bunlara ve göz çevresindeki k?zar?kl??a ra?men benim uykum demediii diye dolan?yor.:)Buna can m? dayan?r.:))Dayan?yor valla,pek sevimli olunca ufak k?zmalar? da ba???lay?nca,uyudugunda sessizlikle ba? ba?a kal?nca her ?ey geçiyor.Bir de "anneci?im seni çok seviyorum."deyince art?k bunun her geçen zaman bir a?ama daha atlad??? oyun oldu?una inanc?m peki?iyor.:)

  Bu arada asl?nda onun sordugu sorulara yan?t verirken ö?renme iste?inin en doru?unda oldugunun da fark?na var?yorum.Geçenlerde her zamanki gibi ezan okundu?unda uzand???m yrden do?ruldum.Anne neden oturdun dedi,ezan okunuyor çünkü yavrum dedi.Ba?ka bir ?ey demedi.Sonra  sabah ezan?nda uyku sersemi "kalk?p,oturmam laz?m"dedi?ini duymu? babas?…Bir kaç gün sonra da ezan okundu?unda do?rulmayan teyzesini uyar?vermi?.

 Asl?nda bu insanda otokontrolü de olu?turuyor.Mesela dü?me tehlikesi atlatt??? zamanlarda gayr-i ihtiyari Allah korusun dü?meyesin diyormu?uz k?z?ma. Anne dü?meyeyim Allah korusun dedi?inde farkettik.Ya da hap?urdu?umuzda "Elhamdülillah" dedi?imiziduydugundan Bü?ra Teyze'si hap?urdu?unda ona "Elhamdülillah"demesi gerekti?ini hat?rlatm??…Büyüyor i?te…Hemde herkese ne kadar büyüdü?ünü anlatmaya çal??arak…

  Bu arada teknolojiyi yak?ndan takip eden bir ufakl?k oldu.Babas? i-pad de ona boyama yapmay? ö?retti?i günden beri onunla boyama yapmak istiyor.Zaten dokunsal olan minik k?z dokunmatik ekran?n her ?eyini çözmü? olarak amac?na ula??yor.Hatta bana anlat?yor.Oysa bilgisayara hiç merakl? de?ildi…

  Gülru en ba??ndan beri oyuncaklarla pek vakit geçiren bir çocuk olmad?.Tahta legolar bir dönem favorisi olsa da o di?erlerine pek yüz vermedi.?lk anneli?in acemiliklerinden biri de bu san?r?m.Her ?eyden almak istemek…Oysa ?imdi bunlar? nereye kald?rsam dedi?im çok oluyor.Zira o da pek çok çocuk gibi hayat?n içinde yer almak istiyor.

  Tecrübelerden yararlan?r?m diyorsan?z akl?n?zda olsun,oyuncak almak her zaman pek de ak?ll?ca olmuyor.:)

   Günler böyle geçerken biz de an?lar? ço?altmaya devam ediyoruz.:)Unutmayal?m diye ….