Gülru

25 Ekim 2010 Pazartesi

25 Ekim 2010 Pazartesi

  Zorlu ve yo?un dönemler b?rakt?k ard?m?zda…Sinirlenmek ve bö?üre bö?üre a?lamak ??klar?ndan birini tercih etmeyi çok diledi?im,kendimi tuttu?um,di?lerimi s?kt???m,uykusuz kald???m,hayat tela?lar?,i? yo?unlu?u derken kendimi ve hissetme duygumu kaybetti?im zamanlar oldu…
  Uykuya direnen minik k?z?n,okuldan hemen sonra saat 15'den 23.00 e kadar "beni al"diye a?layan annesi olarak,kaliteli zaman dedi?imiz ?eyin önemsizli?ine mi yanay?m yoksa benim bu kaliteye kar?? kalitesiz duru?uma m? çözemedim.
  Okul sonras? huysuzluk dönemini k?sa süreli ?ehirden ayr?lma halinde birazc?k olsun terk ettik neyseki…Ama yazamad???m vakitler zorlay?c? dönemlerin en yo?un oldugu dönemlerdi…
  Geçti?imiz hafta ?stanbul-Bursa-Ankara hatt?nda evini,babas?n?,?stanbul'da b?rakt??? her ?eyi özleyen bir k?z?n annesi olman?n ?ahane hallerini ya?ad?m…?lk iki gün kimseye sokulmayan minik k?z sonra mutlulukla ko?tu etrafta süt karde?iyle…Nutella kavanozunun dibini gördü,yatt??? yeri sevmedi,gece kesintisiz üç saat a?lamay? ba?ard?,aye art?k evimize gidelim dedi,teyzelerine kavu?man?n mutlulu?unu,dü?ün tela??n?n ?a?k?nl???n?,büyümenin dayan?lmaz hafifli?ini,babas?na kavu?man?n heyecan?n? ya?ad?…
   Yine evimizdeyiz…Bu h?za kalbim dayanm?yor bazen.Sab?rla atlatmaya çal??sam da bu halleri  tek ba??na bir çocuk büyütmenin zorluklar?n? ya?ayan anenlerden biriyim ben de…
    Yaln?zca bir çocugun sorumlulu?u olmay?nca üstümüzde,y???lan rollerimiz a??r geliyor belli ki…Ya çocu?u sinrip di?er rolleri ifa edecek ya da bu zaman?n geçeci oldugunu dü?ünüp depresyon kuyusuna girip girip ç?kacag?z.:)
    Okula bugün kald?g?m?z yerden yeniden ba?lad?k…Her ?ey yolunda gözüküyor yeniden çok ?ükür.Galiba böyle daralma hallerinde birbirimizin ruhuna iyi gelecek mekan de?i?ikliklerine ihtiyac?m?z varm??.Bundan sonra bunu daha bir bilinçle yapacag?m:)
      Zor zamanlara ra?men minik k?z?m art?k tatl? tatl? sohbet etmeye ba?lad? bizimle…Ben bebet de?ilim,abbay?m diyor benim minik bebe?im sözüme…Kendinden küçük tüm bebeklere ablal?k yap?yor sahidende…Yanaklar?ndan öpü?ü iyi de bir de sar?l?rken elinden almak zorunda kalmasak daha iyi olacak.Sevgisi ta??yor minik k?z?m?n…
     Her söyledi?ini not etmek istiyorum…Kaç?r?yormu?um gibi geliyor ama hangi birinden söz edece?im ki:)Kaydetmeye çal???yorum ço?unlukla…Ba?arabildi?im ölçüde…
     Neyseki her ?ey geçiyor.Zaten kendimi teselli cümlem de bu ço?unlukla…Büyüyecek ve bunlar?n hepsi tatl? an?lar olacak in?…
   Okuyanlar aras?nda da varsa zor zamanlar geçirenler,geçiyor diyeyim yine hem kendime hem okuyana…Vicdan azab? b?rakacak ?eyler yapmaktan Rabbimize s???nal?m hep birlikte…