Gülru

Bahane ya da savunma mekanizmas?:))

Bazen eskisi kadar yazmad???ma dair beni mutlu eden mailler al?yorum.Hakl?lar çünkü sahiden de bunu yazmal?y?m dedi?im pek çok ?ey zaman a??m?na u?ruyor.Elimde okunmu? ve payla??lmay? bekleyen pek çok kitap,anne olarak pek çok an? ve programc? olarak pek çok hikaye var…Bense erteliyorum hepsini…Neden;

Çünkü çok sevdi?im bilgisayar?m yere dü?mekten yorularak beni terketti.Elimin alt?nda olu?u ve bana özel olmas? akl?mdakileri ertelemeden yazmam? kolayla?t?r?yordu.?imdi e?imin bilgisayar?n? kullan?yorum ve geç saatlerde olmas? bu gecikmeyi peki?tiriyor.

Minik k?z?m okuldan geldi?i andan gecenin bir yar?s?na kadar birlikte olmak  istedi?i  ve uyumad??? için aralarda kaçamak bakt?g?m bilgisayar ekran?n? uzun cümlelerle dolduram?yorum.

Biriken her ?ey gözümde büyüyor.Kitaplar,an?lar ve ev i?leri:))


Kadincakararinca.com sitesinde haftal?k olarak yaz? yazmak her ?eyi yaz?yorum duygusu olu?turuyor.


Minik k?z?m art?k derdini cümlelerle anlatt???ndan hangi birini yazmal?y?m diye dü?ünmekten yazam?yorum:))

 

ve sürekli konu?uyor olman?n dayan?lmaz kendini kötü hissetmelerini ya?amam  neden sorusunun cevaplar?…

Asl?nda burdan yap?lan geri dönü?ümler,de?er görülüp okunmas? beni çok mutlu ediyor.Dua edin ki Rabim k?z?ma bol uyku bana da zaman planlamas? yapacak irade ve muhakeme gücü versin…:))

Bahanelerim kabul gördü mü?:)Herkese sevgimle…