Gülru

S?z vermek…

h4>
Hayat?mda ilk kez galaya gidece?im için bir kaç hafta öncesinden plan yapt?m.Ya minik k?z?m annanesiyle kalacak ya da k?z?m teyzesinde kalacakt?.Ben ikisini birle?tirme alternatifini dü?ündüm önce.Minik k?z?mdan da çok  ayr? kalmam böylece diye geçirdim içimden.Bir de gün içinde k?z?ma teyzene gideceksin cümlesi s?kça söylenince çok heves etti.  Bir kaç gün önce ayn? saatlerde ç?kt?g?m?z  güzargahta aç?k olan trafikten de cesaret alarak minik k?z?m ve annemi karde?ime b?rak?p ordan galaya geçme plan?n? uygulamak üzere yola ç?kt?k.

Minik k?z?m yolun ilk on dakikas?nda uyudu.Tabi hiç bir ?ey planlad?g?m?z gibi olmad?.Trafik s?k??t?, biz biraz geç kal?r?z diye dü?ünürken karde?ime gidip annemleri b?rakt?ktan sonra sinemaya vard???m?zda filmin ilk yar?m saati gitmi?ti.Yol boyu ya?anan stresi tahmin edersiniz.Yolun karde?ime yakla?t?g?m?z bir yerinde minik k?z?m uyand?.Bir anda gergin yüzlerin yerini gülümseme ald?.Söyledikleri  da??t?verdi o s?k?c? atmosferi.Bir çocuk yüre?i yine temizleyiverdi tüm kirleri…


Hür Adam filmiydi gitmeye çal??t?g?m?z gala…Film sahiden güzeldi.Özellikle ba?rol oyuncusu çok iyiydi.Sukunet hali ve tefekkür nas?l bir ?eydir art?k biliyorum:).?çimden hay?rl?s? diye telkinde bulunsam da kendime, beklenmedik bir trafik yo?unlu?unun ilk kez olacak bir sosyal faaliyeti etkilemesi beni önce çok üzdü…Ama sonra dü?ündüm ki,ben bu filme bir kaç kez daha gidebilirim-ki gidece?im in?.-Ama minik k?z?m?n gözünde sözünde durmayan bir anne olabilme ihtimalimin bir daha telafisi olmayabilirdi.Dikkatle in?aa etti?im güven duygusunu onun hevesini k?rarak paramparça edebilirdim…Böyle dü?ününce rahatlay?verdim.:))


Tiyatro maceram?zdan sonra sinema etkinli?imizde böylece planlanandan farkl? geçerek  an? olarak dü?tü hikayemize…Art?k konserler,seminerler nas?l geçer bilinmez…Ya?ayarak görece?iz.Ya da tahmin etmek güç de?il mi dersiniz?:)