Gülru

???l?k ???l??a

h3 class=”post-title entry-title” style=”text-align: center;”>
ç??l?k ç??l??a

04 Eylül 2010 Cumartesi

   Minicik k?z bünyesinden nas?l böyle bir ses bar?nd?r?yor çözemiyorum.Uzaktan duyan ona zarar verdi?imizi filan dü?ünebilir mesela…Az önce kendi uyuma yöntemi için ,sabah da istedi?i ?eyi yapmam?z için direten küçük k?z çocu?u ç??l?k atmay? ke?fetti ?imdilerde…Asl?nda  dü?ününce uykusu gelen çocu?a yöntem izah? yaparak ba?ta yanl?? yapt?m. ?nsan a?lama ve ç??l?k nöbetlerinde sa? duyusunu kaybedebiliyor…Sa?duyum kayboldu,hükümsüzdür:)
   Baba ve annelik rollerini kar??t?rd???m?zdan otoriter olmas? gereken baba görevi anneye b?rak?nca pek çok ?ey de iç içe geçiyor san?r?m.Annelik e?itimle desteklenen bir ?eyken babal?k sanki yaln?zca içgüdüyle yap?lmas? gereken bir ?eymi? gibi davran?yor babalar…
   Y?llar önce Suzanna Tamara'n?n Anima Mundi kitab?nda "Çocuklar iyilerse babaya aittir.E?er kötülerse sonsuza dek annelerinin bir uzant?s? olarak kal?rlar."diye bir cümle okumu?tum.Ho? ve iyiyi ve kötüyü bu durumda yine baba kriteri belirlemi? olur ya neyse…
   ?lgi a?lamas? iktidar mücadelesi fark?,toplumsal bask?lar,anne ve baba aras?ndaki çocu?a davran?? biçimindeki farkl?l?klar anneli?i epey zorlay?c? durumlar …
   2 ya? çocuklar?n ki?isel devrimi bence…Biz de sürekli darbe yapmaya çal??an askerler…:)
    Rabbim hallerini anlayabilecek duygular?m?z? hep diri tutmam?z? nasip etsin…Dualar?m?z? eklemezsek bu bilgilere hiç bir ?eyin çözümü,garantisi yok anla??lan o ki…
    A?lama nöbetlerinde bazen kula??mdan ç?kan ate?leri hissediyorum.Öfkenin kontrol edilemezse nas?l deli bir hale getirebilece?ini,sak?nmam gerekti?ini telkin ediyorum s?kça kendime…Ba?ar?yorum ço?unlukla ama tökezliyorum da…Sonra koyu bir vicdan azab?,hiç dinmeyen…Bu sözü söylememeliydim dedirten…
    Az önce yeri gö?ü inleten k?z ?imdi uykunun en tatl? halinde…Annesini yine yanl??lar?n? görmesini sa?lay?p dü?ünce deryas?n?n en derininde b?rakarak hem de…

Ayr?l?k…

01 Eylül 2010 Çar?amba

       Bakara Suresi 233 ayette oldu?u gibi("Anneler, çocuklar?n? iki tam y?l emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel ?ekliyle uygulamak isteyenler içindir…")Gülru'ya iki y?l boyunca anne sütü vermek nasip oldu çok ?ükür.O de?ilde ben bu ayr?l??a pek al??amad?m :)Ne kadar önemli bir casino ilaçm?? me?erse her ikimiz içinde.??in en mucizevi taraf? bir gün önce gece gündüz anne anne diye dola?an minik k?z anne sütünü bitirme karar? verdi?imizden beri bir kez bile istemedi.Çocuklarda emme refleksi iki y?l boyunca devam ediyor bilindi?i üzre ve son bir kaç ayda bu refleks en doruk noktaya ula??yorSon bir ayda siyam ikizi gibiydik.:)ve bu sebeple hiç b?rakamaz diye dü?ünüyordum.Ben yiyecek hususunda çok rahat bir anne olmay? tercih ettim.(Rahat,gams?z ifadelerini de kullanabiliriz tabi:)(Bütün anneler terciler üzereine yol al?yor bana kal?rsa.)Hep anne sütünü önceledim.Zaten iki y?ldan sonra yaln?zca yemekle beslenece?ini dü?ünüp gel bak?ay?m buraya diyerek ald?m kuca??ma Gülru'yu:)(E tabi pratik olu?u da önemli bir nedendi:)
    Belki anne sütünü b?rakmas? kolay oldu  ama bu durumun  Gülru için de benim için de farkl? zorluklar? oldu.Mesela ba? d???nda müthi? bir susturucu gücü varm??.Uyurken,a?lad??? vakitlerde f?rsatlar? kaç?rmayan ben ?imdi ne yapaca??m? ?a??r?yorum.?lk günler kendimi kötü hissetti?imi söyleyebilirim.O hiç istemedi  ama ben bu duruma bile bozuldum.:)Bu kadar çabuk terketmemeliydin beni diye ?akalar yap?p durdum.:)
    Bugünlerde belki bu ba??ml?l???n a?amas? olan a?lama nöbetlerimiz oluyor.Mesela dün dört saat boyu a?layarak ve her iste?ini yapt?rma çabas?n? bize göstererek anne ve babal?k konusunda level atlamam?za vesile oldu.:))Sab?rs?z ve kom?ular? rahats?z ederiz tela?? ya?ayan e?im bile kendini a?t? bu a?lama nöbetinde.Bir ara,"Tu?ba senin yöntem pek i?e yaram?yor gördü?ün üzre,biz bize uygulanan susturucu yöntemi mi denesek diye"sorunca çok güldüm,denemedik tabi.:)))
    Sabah?n bir körü kalk?p "Caillou" diye a?layabiliyor,ya da "parka gitmek istedim."diye…(?Steklerini istedim fiiliyle ifade ediyor.)Tam sustu?unu dü?ünüyoruz bu sefer farkl? bir ?ey için a?lamaya, ç??l?k atmaya ba?l?yor.?tiraf edeyim ki baz? anlar çok zorlan?yorum.Estagfurullah diye s?k?yorum di?imi.Cennet bugünlerde aya??m?n alt?nda olabilir.:)))
    ?ktidar mücadelelerinin,zor zamanlar atlatt??? bu dönemlere denk gelmesi  de pek bir fena oluyormu?.Ane sütü al?rken öyle mi; hemen susuyor ve uykunun kollar?na b?rak?veriyordu kendini.?imdiyse bi daha bi daha dedikçe masal anlatmaya devam ediyor,pi? pi? sesiyle-ki özellikle bu sesi duymak istiyor babas?ndan-babas?yla bir battaniye aras?nda sallayarak durumu kolayla?t?rmaya çal???yoruz.Ya da sal?nca??nda uyuyana kadar salll?yoruz.Henüz hiç bir sütü kabul etmiyor.Ball?,?ekerli,çikolatal?,çilekli,keçi,inek…hepsini denedim ama yok,bir türlü sevemedi ?n?.en k?sa sürede kabul eder.(süt telkinine mi ba?lasam.Her?eyi telkinle çözen anne:))))
     A?layan,her ?eyi kendi yapmak isteyen ama art?k isteklerini kendi cümleleriyle ifade eden minik k?z çocu?u büyümeye devam ediyor.Ben de ondan söz etmeye devam ediyorum…