Gülru

E?itim s?reci

Cumartesi annelik e?itimlerinin ayl?k bulu?ma günüydü.Benim yapmaya çal??t?g?m ve zaman zaman payla?t?g?m ?eylerin daha anla??l?r olmas? için -hatta hatal? yanlar?m? da düzelterek-payla?mak istedim.

Adem Bey ald?g?m?z dersler boyunca kendin olmak konusunun alt?n? çok çizdi…Biz hala kendin olmak üzerinde dü?ünme eylemleri geli?tiren,kendin olma yolculu?una ç?km?? anneleriz.Kendin olmak anne ve babalar için de çok önemli.S?kça bahsedilen güven duygusu(ama özgüven de?il)anne ve baban?n kendisi olmas?yla alakal?.Sahte be?eniler,samimi olmayan dü?ünceler çocu?un da anne ve babas? için sahte bir benlik olu?turmas?n?n temel sebeplerinden…

Güven duygusu çocuk e?itimin ilk basama??…Bunun için çocu?un ilk iki y?l annenin yan?nda olmas?,anne sütü almas?,ikinci y?l?n ard?ndan ayn? oda da ama farkl? bir yatakta olmas?,annenin çocu?a ko?ulsuz bir sevgiyle ba?l? olmas? ?art…Sonras? içinde;

Zamana kar?? duyarl?l?k e?itimleri ba?l?yor.Bu e?itimle çocuk hazlar?n? ertelemeyi,bir ba?kas?n?n hakk?na sayg? duymay? ö?reniyor.Daha önce de bahsetmi?tim.Ben de bu e?itime ba?lad?m bir kaç hafta evvel.Yaln?z saati kurmay? sordugumda Adem Bey uygun olmayaca??n? söyledi.O sebeple o uygulamadan vazgeçtik.Zaman kavram?n? ö?renmesiyle Gülru'nun -dan sonra y? da anlad???n? gördüm.Büyük bir olgunlukla kar??l?yor.Özellikle ba?ka çocuklarla bir araya geldi?imizde kendisine ve iste?ine s?ra gelmesini bekliyor.Bir ?ey yapmak istedi?inde ne zaman sorumuza-saat oraya delince diyor.:)

Sonra sessizlik e?timi var.Tüm aile bireyleri belirlenen süre içinde yapt?klar? her ?eyi sessizce yap?yorlar.Biz on be? dakika olarak ba?lad?k bu e?itime.Zaman kadar çabuk kabul etmedi tabi.Aye sessiz tonu?ma,böyle tonu? diyor bana…Ama o sesli olsa da biz sessiz olmaya devam ediyoruz.Genelde kitap okumak bu süreyi de?erlendirmek aç?s?ndan daha verimli oluyor.

Sonras?nda alan e?itimi var.Çocuk oyun oynarken bir daire içinde oynayacag? alan belirleniyor.Bu e?itimle çocuk kontrol edebildi?i bir alan oldugunu farkediyor.Mesela sizi  o dair içinde görmek istemezse pekala bu karara sayg? göstermelisiniz…Bu alan ya? büyüdükçe geni?leyebilir de…

Ve ard?ndan düzen e?itimi geliyor.Asl?nda belirledi?i alan?n düzenini alma sorumlulu?uyla birlikte de olabilir bu.Çocuk yemek yerken tabaklar?n?n,giysilerinin belirli bir düzen içinde olmas?n? isteyecektir bu durumda.Bu da çocukta düzene yatk?nl??? gösteren en belirgin unsurlardan biri a.Minik k?z?m da ben bunu farkedebiliyorum.

Bu e?itimler birbiirni tamamlayan yöntemler ama birlikte de ba?lanabilir.Al??t?rma süreçleri,daha büyük çocuklar için biraz daha zor olabilir.Ama o zamanda daha sab?rla ve kararl?l?kla bunun da üstesinden gelinir diye dü?ünüyorum…

?n?allah anlatabilmi?imdir…Herkese kolayl?klar…