Gülru

Ergenlik mi dediniz…

  Üç ya? döneminin neden ergenlik dönemine benzetildi?ini ve ön ergen diye adland?r?ld???n? bizzat ya?ayarak ö?reniyorum.Her iki dönemde de çocuk büyüdü?ü ve her ?eye gücü yetti?i duygusunu kar?? tarafa kabul ettirmek istiyor.Küçükken a?layarak büyüdü?ünde ba??rarak…Bazen Gülru a?larken içindeki büyüme sinyallerinin ona bunu yapt?rd??n? dü?ünüyorum.Sanki kendi elinde olmadan yap?yor gibi,anlamaya çal???yorum ama bazen kafamda huni ile dola?acak gibi hissetmiyor da de?ilim kendimi…:)

Her ?eyi ama her ?eyi kendi yapmak istiyor…Y?kanmak,tuvalete girmek,yemek yapmak,temizlik yapmak,kek kurabiye yapmak bu her ?eyin yaln?zca bir k?sm?…

 Sabah uyan?p ;ne zaman kek yapacag?z diye soruyor.Onun bu a?k? bitmezse d??ar?ya kek gönderimlerimiz ba?layacak pek yak?nda…Ya da küvette onu oynas?n diye bir süre b?rakm??sam ben tendim y?kand?m deyip arkamdan geliyor.Banyodan temizlik kovas?n? al?p her yeri slmek istiyor yap?yor da…Ya da kendi yeme?ini koymak,çama??rlar? makineye yerle?tirmek gibi…Tüm bunlarda benim için sorun yok asl?nda.Yapabilece?i her ?eye izin veriyorum ben,mutlu da oluyorum.Ama farkediyorum ki as?l imtihan i?te bu dönem de ya?an?yor bütün çocuklar ve anneler için.Bazen minicik bir çocu?un her ?eyi yapmak istemesine al??mak zor olabiliyor.Etrafta da görüyorsunuzdur zaten…

Bir de iktidar mücadeleleri var tabi…Babas?yla bu yaz yeniden ve dondurman?n dayan?lmaz hafifli?i ve tv ba??nda bir süre vakit geçirme gibi durumlar bu mücadelenin sebebi olabiliyor..B?r de uyku tabi…Gündüz üzerime ya?an sabr?n gecede bana e?lik etmesi için çok dua ediyorum…

Asl?nda tüm bunlar?n yan?nda iki ?eyden büyük mutluluk duydugunu ö?renmi? oldum.?lki piknik di?eri de kültür gezileri…Arkada?larla toplan?p yapt???m?z pikniklerde saatlerce ko?turup,parkta e?lenip oynayabildi?i için mutlu oluyor.Gezilerde ise camilerde ko?turmaktan türbelerde bize e?lik etmekten mutlu oldu…Zor geçece?ini dü?ündü?ümüz gezi öyle rahat geçti ki…Biz de bolca resimledik bu zamanlar?.Tabi bir kez biz bir kez  o çekti.Fotograf çekmeye bay?l?yor…

Arabada minik dualar ve ellerim küçük daha albümlerini dinlemekten her ?ark?n?n bitiminde di?er ?ark?n?n melodisi kula??m?za gelir oldu.Uyan?ksa yaln?zca bu ikisini dinleyebiliyoruz.Böylece onun rahatlama müzikleri oldu bu ikisi…

Bu tatilde Konya,Kapadokya,K?r?ehir Ankara hatt? üzerinde gezinmeyi tercih ettik…Dedi?im gibi önce zor olacag?n? dü?ündüm ama hiç zorluk ç?karmad?.Sadece o yolda uyudugu için biz kendimizi yorgunlukla yataga atamad?k.Onun uyumas?n? beklemek yine en zoruydu…Ey uyku nerdeysen bizim kap?m?z? h?zl?ca al?p içeri girer misin:)

 Eve geldi?imizden beri üç ya??na yakla?man?n bütün s?k?nt?lar?n? ya??yor minik k?z?m.Hiç bir kez a?z?mdan ç?kmam?? olsa da o bana k?z?nca seni sevmiyorum diyebiliyor.Sab?rla  ben seni çok seviyorum diyorum ona.Hay?r sevmiyorsun diye inat etti?inde bile duymak istedi?inin ona olan sevgim oldu?unu farkediyorum.Henüz üç ya??nda ama bütün han?mlar gibi tersten konu?may? biliyor.:)F?trat i?te…

 Ve galiba anne ve baba aras?ndaki zorluklar da bu zamana rastl?yor.Genel de sab?rl? ve sab?rs?z rolleri payla??l?yor…Çocu?a ak?t?lan sab?r etrafa azalarak da??l?yor…Hepimiz büyüyüyoruz yani…Ters yüz olup yeniden kendimizi görüyoruz aynada…

 Yine yeniden  farkediyorum ki bizim için imtihan olan evlatlar?m?za ancak duan?n gücüyle büyütebiliyoruz…Geçti?imiz günlerde twitter da Nureddin Y?ld?z Hoca'n?n yazd??? gibi "Çocuk e?itimi denen ?ey sab?rd?r, sab?rd?r ve sab?rd?r. Gerisi kâ??t üzerindeki sözlerdir"