Gülru

?lk Teravih

  Bir süredir zaman? anlatma dilimiz ezanla anlam bulmaya ba?lad? k?z?mla…Asl?nda kendili?inden geli?en bir diyalogla oldu bu.Parka gitmek istedi?i vakitler ikindi zamanlar?na geldi s?kça.O vakitlerde ezan okunsun namaz k?l?p gidelim tamam m? dedi?imde kula?? ezan? da duyar hale geldi.En son geçti?imiz hafta yapt???m?z yolculukta ezan sesini duydugunda;

-Ezan okunuyor,bir daha namaz k?lmak gerekir dedi?inde art?k iyice içselle?tirdi?ini farkedip mutlu oldum.

  Bunun üzerine camiye gitmeyi büyük sevinçle kar??layan yan?na da güvenerek ona bu gece camiye namaz k?lmaya gidelim teklifinde bulundum.Büyük bir co?kuyla evett dedi.Gün içinde ne zaman gidece?imizi sordu bir kaç kez.En son iftar?ndan ard?ndan ezan okunsun ç?kacag?z dedi?imiz de önce çantas?n? haz?rlad? sonra minik bir örtü ve minik seccadesiyle yola koyulduk hep birlikte.?tiraf etmeliyim çok heyecanland?m.Ne olacag?n? çok da kestiremedi?imden kap?ya yak?n bölgede oturmak gibi bir plan yapt?m.S?k?ld?g?nda etraf? da rahats?z etmeden evimize döneriz diye dü?ündüm.

  Camiye vard???m?zda epeyce çocugun olmas? güç verdi Gülru'ya…Han?mlara ayr?lan yerde bir odan?n olmas? i?imizi epeyce kolayla?t?rd?.Önce biraz çekinse de ona yak?n ve görebilece?i mesafede durunca rahatlad?.B?r de boya kalemlerini ve boyama kitab?n? kendisiyle payla?an ablalar?yla oturmak çok mutlu etti onu.Bir süre boyama yapt?.Sonra arada gelip örtüsünü ve seccadesini al?p namaz k?ld?.D??er çocuklarla kayna?t? ,en son daha gitmeyelim anneci?im dedi?ini an?ms?yorum:)

  Bizim için çok ho? bir an? olarak yerini ald? Ramzan2?n ilk günü…An? olmas?n?n yan?nda sessizlik ve zaman e?itimlerinin bir çocukta nas?l kar??l?k buldugunu daha net anlam?? oldum.Çünkü minik k?z?m kendisinden büyük abilere ablalara ?i?tt sessiz olmak laz?m diye önerilerde bulundu s?kça.Biraz ihmal edince bile eksikli?ini hissediyoruz biz.Ama sosyal hayatta bu terbiyenin çocukla olan ili?kileri ne kadar kolayla?t?rd?n? görüyorum.

 Az evvel yine ald?k kitaplar?m?z? elimize sessizlik e?itimi yapt?k.Art?k o da al??t?…Ben de minik ailemizin sessizli?i anlamland?rmas?n? görüp mutlu oluyorum.Saat hep 5 in üstüne gelsin diye özen gösteriyorum.:)Çünkü 5.katta oturuyoruz ve en fazla tan?d?g? rakam 5…:)

  Geldi geldi diye ilan ediyor bitiminde…??te böyle…Ramazan bereketini ve güzelli?ini ilk günden hissettirdi bize…Zihnine ve kalbine güzel an?lar b?rakabilmek duas?yla…