Gülru

Minik k?z?m

p>
Minik k?z?m çok ?ükür ki iyile?ti.?lk bir kaç gün hastal?k huysuzlu?u da emanet edip gittiyse de ?imdi her?ey normale döndü neyseki…
   Gülru ilk kez hastaland?.Ben de bu konuda tecrübesiz bir anne oldu?um için hem panikledim hem de çok üzüldüm onun hasta haline…Rabbim uzak etsin herkesten.
   Gülrucuk annesine yard?m etmeye bile ba?lad? bugünlerde. Dün o da yesin diye yer sofras? haz?rlad?m.Yemek bitimi içece?i eline verip ta??r m?s?n k?z?m dedim.Ben di?er malzemeleri kald?r?rken bir de bakt?m sofra bezini toplam?? sevinçle arkamdan getiriyor.Takdir ve te?ekkür cümlelerim onu inan?lmaz mutlu etti.
Bu arada her?eyi davran??lar?yla ve el kol hareketleriyle anlat?yor.Tutuyor elimizden istedi?i ?eyi i?aret diliyle anlat?yor ve ba?ar?yor da:)Bu ho? ve komik halleri beni çok mutlu ediyor.
Geçti?imiz per?embe birlikte Anadolu Yakas?na gidece?imiz için onu radyoya götürdüm.Tam bir buçuk saat ba??ra ça??ra a?lad?.Tabi ben o stresle yay?n? yapt?m.Sahiden zor anlard?.
Anadolu yakas?nda  sevgili Sema Mara?l?'n?n A Dan??manl?k ismini verdi?i  merkezinin aç?l???na kat?ld?k ve Sema Han?m'?n misafiri olduk.Sonraki günler annanemi ve teyzemi ziyaret ettik ama Gülru o vakitlerde hasta oldu?u için aye aye diye pe?imden geliyor,yan?mda uyuyor, kalkt???m an uyan?yordu.O sebeple biraz daha büyüyene kadar iki ki?ilik gezmeleri erteleme karar? ald?k:)
Bizden bu kadar…