Gülru

Minik K?z?n Dualar?

h3>
Minik k?z?m okulda pek çok dua ö?reniyor.Üstelik bunlar?n ço?unu etti?imiz muhabbetler s?ras?nda ö?reniyoruz.Okul öncesi de ö?retti?im dualar vard? ama arkada?lar?yla ve sürekli tekrarla daha bir co?kuyla ezberledikleri kesin.Okula giderken "Acaba bugün okulda yeni ne ö?renece?im " diye giderken içimden bu ö?renme iste?inin hiç azalmamas?n? diliyorum.Dilerim biz de kar??s?na ç?kacak ö?retmenlerde bu heyecan? yok etmeden büyütmeyi ba?ar?r?z k?z?m?n.(En çok ettiim dualardan biri kar??s?na iyi ö?retmenlerin ç?kmas?)

Önce yemek duas?n? ö?rendi.Geçen y?l ö?rendi?i duadan farkl? olarak arapça ve arkas?ndan fatihay? okudu?u dua…Sonra bir gece yatarken hadi dua edelim deyince ben biliyorum dedi ve ba?lad? okumaya;

"Yatt?m Allah,uyut beni. Yava? yava? büyüt beni.Görünmez kazalardan,bilinmez afetlerden,her türlü kötülükten Allah?m sen koru beni." çok güzel de?il mi?

Bugün o kadar rahats?zd?m ki k?z?m benim için dua eder misin dedim.Hasta arkada?lar? için etti?i duay? etti hemen bana;

"Ya ?afi,Ya Allah anneme ?ifa ver Allah" valla pek iyi geldi bu dua bana:)

Geçen ak?am hap?urdum ve elhamdülillah dedim…hemen yarhemükellah dedi…:)

En çok bizim evde onun ö?rendiklerinin bir kar??l??? olmas?n? seviyorum…Umutland?r?yor beni…

Çocuklu?unu da hiç kaybetmesin çocukca dualar?n? da in?allah…