Gülru

Sab?r E?i?i…

h3 class=”post-title entry-title” style=”text-align: center;”>
Sab?r E?i?i…

   Büyümek varl???n? kar??ndakine ispat etmek demek galiba.Ergenken hepimizin söyledi?i "ben art?k büyüdüm"cümlesi bebekler de istediklerini a?layarak yapt?rmak ?ekline dönü?üyor bence.Minik k?z?m yava? yava? onsekizinci aya yakla?m??ken ba??ms?z bir güç geli?tirme gayretine sonuna kadar devam ediyor. Her?eyi kendi yemek istiyor,izin verilmezse "?????h"diye bir  cevap veriyor.Zihnimdeki alarm yine bir annelik e?i?ine tak?ld???m? söylüyor.Her zaman en do?rusunu yakalamam?z da mümkün olmuyor ne yaz?kki…Bilinçalt?,modelleme,okuduklar?m?z her?ey kar???p do?runun görülmesine ve do?ru davran??lar sergilenmesine engel oluyor.Her durumu payla?t???m?za göre bu durumu da ?skalamak olmaz?
                                                                                Tu?ba
                                                                     E?i?e tak?lm??
*Bu arada bo? durmad?m tabi dan??t?m.18 aydaki bu nazlanmalar gayet normalmi?.
Yemek konusunda ben her ne kadar kaslar? geli?sin diye müdahale etmek istemesem de bazen tehlikeli durumlar da oluyor.O zamanlar ne kadar a?larsa a?las?n anne olarak teslim olmamam?z gerekiyormu?.Neyseki benim küçük k?z?m o kadar ?srarc? de?il ama bir soruna daha  çare bulmaktan dolay? son derece mutluyum.:)