Gülru

seviyorum ama kimi…En tatl? birisini

Minik k?z?m okulunu seven,her ak?am ??retmen olup bizi ??renci yerine koyan,ak?am belirli saatlerde bu zaman benim inatla?ma d?nemim diyedavran??lar?yla belirten,kendinden uzak oldugumuz anlarda bile s?rekli ondan bahsetmemi sa?layan biri bug?nlerde

Okuldan geldikten ve g?nl?k sohbetimizi yapt?ktan sonra ak?am yeme?ine yak?n vakitlerde ?zerindeki b?y?me tela?lar?n? farkediyorum.Her?eye itiraz eden,t?m diyaloglara kapal? bir on dakika ya??yor.??indeki f?rt?nalar? farkediyorum b?yle zamanlarda…Hatta bazen benim ona olan duygular?m? i?inde sa?lamla?t?rmak i?in b?yle yapt?g?n? d???n?yorum.Mesela bir ?ey casino online istiyor yap?yorum bir anda vazge?ip tam tersi i?in a?layabiliyor .Her defas?nda bana ve y?z hallerime bak?yor.Sakin halim i?indeki g?ven duygusunu peki?tiriyor olsa gerek ki onuncu dakikadan sonra bir anda son derece mutlu ve keyifli bir ?ocuk haline geliveriyor…Yaln?zca birazc?k sab?r bile ne ?ok ?eyi de?i?tiriyor bir bilseniz…

Ayn? zamanda duygular?n? bu kadar net ifade edi?i,?ocuksu halleri de ne?e kayna??m?z…Her ?eyin pille ?al??t?g?na inan?yor.Ge?en g?n eline ge?en ,i?inde telleri olmayan z?mban?n ?al??mama nedenini bulmu?,i?ine pil takm?? bana veriyordu.:))Sonra elinde kumandayla kanallar? dola?an babas?na “Babac?m yine mi yig tv”diye sitemler ediyor:)

G?vge(g?lge)oyunu oynuyorokulda ona ?okonutella verdiklerini s?yl?yor:)okulda kendisini cimcikleyen arkada??n? D?lara beni mincikledi diye anlat?yor.

Ayr?ca bu k?z bana ne zaman d??k?n olacak diyen babas?n?n dualar? kabul olmu? durumda.Arkas?ndan a?layan,onun masal anlatmas?n? isteyen,beni babam uyutsun diyen bir k?z var ?imdilerde.Ben mutluyum,babas? yorgun:)

G?nler sahiden h?zla ge?iyor.Elime ald???m,?pmeye doyamad???m minik ayaklar?n b?y?mesinden anl?yorum bunu…:)