Gülru

?ocuklar Tepemize de?il,kalbimize ??karlar

h3>
   Her gün yeni bir ?ey ö?renmek ne kadar güzeldir minik k?z?m?n payla??mlar?ndan anl?yorum.Bulu?tu?umuz her an,zihnindeki her bilgi büyüdü?ünü gösteriyor bize…Bir gün Elman?n 'e'siz derken "I" e di?er gün Peygamberimiz nerde do?du biliyor musun anne sorusuyla geliyor…Okullu olmak içinde bir zaman varm?? hakikaten.Bunu ya?ad??? mutluluktan farkedebiliyorum…

  Ö?retmenine rice etti?im iki ?ey vard?…Birbirlerine rakip olmalar? sal?k verlmesin(Hadi bakal?m kim önce bitirecek yeme?ini gibi)bir de bir ?eyi h?zla yapmas? tekrarlanmas?n.Hamdolsun bu iki özelli?i hiç hissetmiyorum onda.Etraf?ndaki çocuklar? bazen anla?amasa da arkada?? olarak görüyor.Problemi kendi çözüyor,bana da dinlemek dü?üyor.Bir de so?uk havalarda ü?üyene kadar mont giymeyi isterse çok güzel olacak…

  Seyretti?i pek çok ?eyi birlikte tan?maya çal???yoruz.Kahramanlar? beraber tan?yoruz.Gerçi öyle çok fazla de?il çizgi film seyretme süresi ama sevmedi?imiz ?eyleri anneci?im bu pek ho? gözükmüyor ,seyretmeleyim dedi?im de onun için bir ?ey ifade etti?ini geçen günlerde farkettim.Ben mutfakta haz?rl?k yaparken,babas? hadi çizgi film açal?m dedi.Bunu kapa baba,annem seyrmememi istemiyor dedi…Bu çocu?umun söyledi?i ?eyden mutlu olma hazz? de?il inan?n.Bu söylediklerimin onda bir kar??l??? olmas?…Çünkü seyredersen seni cezaland?r?r?m demedim,seyredersen kapar?m demedim,teklifde bulundum ve payla?t?klar?m?z?n hatr?na bir k?ymeti var.Bunlar? benim çocugum ?ahane diye anlatm?yorum elbette.Yoksa  tüm gün a?lad???,öfkelendi?i oluyor.Benim hem kendime,hem e?ime hem annelik üzerine konu?tugum herkese söyledi?im ?eyi görmenin mutlulu?u yaln?zca…?lla psikolojik ve fiziksel ?iddete maruz b?rakman?z gerekmiyor sözünüzün k?ymeti için.Onu severek,çokca severek,de?erli hissettirerek de seyretti?i ?eyden sonra tv yi kapatt?g?n? görüyorsunuz,bir ?eyi izinsiz almad???n?,arkada?? izin vermezse olgunlukla kar??lad???n? ama yine çocuk kald???n? görüyorsunuz…Oluyor yani…

Geçti?imiz günlerde çocuklar?n her sözü dinlememelerini onaylamad???m?,onlar?n da istekleri olabilece?ini söyledi?imde;tabi sonra tepenize ç?ks?n sözüne de at?f?tr belki içimde.Çocuklar ba? edilmesi gereken belalar de?il,h?zla ö?reten ö?retmenlerdir bana kal?rsa…

A?z?n?zdan ç?kan kötü ?eyi duyan,söyledi?iniz ve yapt?g?n?z aras?ndaki tezat? farkedip uyaran,mant?k hatalar?n? kabul etmeyen,sevemekten usanmayan,önyarg?lar? olmayan ö?retmenlerdir hem de…K?ymetlerini bilmek gerek ve onlar için s?kça dua etmek gerek…

Kendi çocuklar?n?za etti?iniz dualar?n yan?na bizim de ismimizi koyar m?s?n?z?