Gülru

Tembel Anneler Oluyoruz Hepimiz

Okullar anneleri tembelle?tiriyor bence.Pek çok ?eyi okulda ö?rendi?ini dü?ünüp rahatlat?yoruz kendimizi.Ama eksik olan bir ?ey var ki,okullar çocuklar?n özgün yanlar?n? feci törpülüyor.Her biri ayn? ?eyi yapan,ayn? cevab? veren,ayn? olursa kabul gören bireyler haline dönü?üyor ne yaz?k ki…Okullarda hakl? elbet,beklentisi ö?rettikleri üzerinden de?erlendirilen bir i? yap?yorlar veli nazar?nda.O sebeple ne kadar çok ?ey ö?retti?i,çocugun ne kadar uslu durabildi?i ve ne çok yemek yedi?i üzerinden performanslar?n? de?erlendirmemizi bekliyorlar.Ben k?z?m okul hayat?na ba?lad???ndan beri g?c?k bir veli olma yolunda emin ad?mlarla ilerliyorum:))

Mesela eline bir ka??t tutu?turuyorlar,günlük i?leri ne kadar sorunsuzca yapt?g?na dair bir karne…Kendi yatag?n? topluyor mu,selam veriyor mu?sorunsuzca yemek yiyor mu?ak?am dokuz olmadan uyumu? oluyor mu? gibi…Biz zaten son maddeden hep kal?r?z da mesele bu de?il.Mesele bu yöntemin hali…Öncelikle dili…Sorunsuzca kelimesine takm?? durumday?m.Annenin çocuguyla kurdugu diyalogu bu kelimeden daha kötü anlatan ba?ka bir ?ey olamaz bence.Zaten son dönemde çocuklar her yaptklar?yla anne ve babalar için sorun olmaya ba?lamad?lar m??Buna anaokullar?n kulland?g? dilde etki ediyor belli ki…Her ?eyi istedi?imiz gibi yap?yorsa sorunsuz,?ayet yapm?yorsa sorunlu…Bence bu bak?? aç?s? sorunlu.O sebeple ka??tta yaz?lanlar?n ne dedi?ini okumad?m k?z?ma.O da boyama zannedip hepsini boyad?:))

Ayr?ca çocuk okulun faaliyet alanlar? içindeki hareketn ard?ndan evde s?k?lmaya ba?l?yor.Eskiden yapt?g? rutin ?eyler cazip gelmiyor çocuklara.Hep bir faaliyet içinde olmak istiyor.Evin okul gibi olmas? mümkün olmad?g?ndan anneler için okul can simidi gibi duruyor,hatta mümkünse tatil olmas?n demek geçiyor pek çok annenin içinden.

Bazen gücümün yetece?ini bilsem hiç okula gitmesin isterim k?z?m.Bu ayn?l?ktan,bu e?itim anlay??? hepsi birbirine benzer çocuklar yeti?tirmek olan sistemden s?k?l?yorum ben.Ama elimden çok bir ?ey gelmiyor.Bu ?artlarda sorunlu olan benim biliyorum.:( Tüm bunlara ra?men do?ru ve yanl??? ay?rt eden bir yavrum olur in?allah….