Gülru

Son g?nlerde

 Üç ya??n? doldurmas?na çok az kald? k?z?m?n.Çocuklar?n büyüyor olmas? demek bir özelliklerini terk edip ba?ka bir özellikle annelerini tan??t?r?yor olmalar? demek ayn? zamanda san?r?m.Zira minik k?z?m son günlerde s?k?ld?g?nda ve kendisiyle ileti?ime geçen insanlara itiraz etmek istedi?inde ç??l?k atan bir minik ergene dönü?tü.Kabul edersiniz ki çocukla ileti?ime ?i?t,o elindekini bana ver,ad?n ne senin diye ba?layan bir toplumda halimiz pek de kolay olmuyor.Diyaloglar ?öyle geli?iyor.(Özellikle erkekse muhatap);

-?i?t

-Ç??l?k sesi

-Ad?n ne senin

_Ç??l??a devam

-Ne kadar yaramazs?n sen

-Ç??l??a devam

-Ba??rma bakal?m

-Ç??l?k da ?srar

bu halka ancak benim de senin gibi bir çocu?um var denirse bozulabiliyor.O zaman Gülru hemen "Ad? ne?"diye soruveriyor.Bana da etrafa aç?klama yapmak dü?üyor.

 Geçti?imiz günlerde yapt?g?m?z feribot seferimiz tam da bu sebeple kabusa dönü?tü.Gün boyu yolculuk yapmaktan s?k?lan,uykusuz kalan minik k?z?m dokunuldugunda sürekli ç??l?k atan bir bez bebe?e dönü?üverdi.Böyle zamanlarda kendimi "Bu insanlar?n hiç biri seni bir daha görmeyecek"cümlesiyle etrafa kar?? kay?ts?z b?rakabiliyorum.Yoksa o  yerlerde oturup,ç??l?k atarken,etraftakiler bak??lar?yla k?z?m? terbiye etmeye çal???rken nas?l sukunetli kalabilirim ki?

Bazen ?öyle dü?ünüyorum.Bu ç??l?klardan s?k?lsam,etraftaki bak??lar feci ?ekilde moralimi bozsa dayanamay?p ?iddet uygulasam çocu?a(Allah korusun)eminim bu sefer terbiye edlmesi gereken ben olurum ve az evvel kötü kötü bakan anneler bunun normal oldugunu kendilerinin de çocuk büyüttü?ünü söylerler.Deney yapas?m var da mümkün gözükmüyor:)Ama gözlemlerim o yönde:))

Yabanc?larla hemen diyalo?a girememesi yok etmeye çal??t?g?m bir davran?? de?il.Yaln?zca ba??rmak yerine istemiyorum demesinin yeterli oldugunu söylüyorum ona.Can? çok da s?k?lmam??sa deniyor da.Bu da bir süreç biliyorum,sab?rla geçmesini bekliyorum.Tabi feribota binmemeyi dü?ünüyorum uzun süre tek ba??m?za:))

  Bir de sürekli kucakta olmak istemesi var ki s?caklarda pek çetin bir imtihan oluyor benim için.Zay?f bir çocuk olmas?  iyi bir durum ama daha iki ad?m att?ktan sonra yoruldum demiyor mu estagfirullah deyip yükleniyorum kendisini.Geçenlerde art?k yoruldugum ve s?caktan tepemin tas?n?n att?g? bir an bana sevimlilik olsun diye

-Anneci?im seni çot seviyorum deyince "Ama ben sevmiyorum"deyiverdim.

-Ama anne hani seviyordun dedi hemen.Hemen harekete geçen pi?manl?k duygumla

-Özür dilerim k?z?m dedim.Elbette seviyorum.Sürekli kuca??mda olmak isteyince yoruldugum için birden k?zg?nl?kla söyledim.Çok seviyorum hem de .

Neyseki bir öpücü?ü kapt?m.:)Ama hiç dememi? olmay? ye?lerdim tabi…:(

Etraftan söylenenler,s?caklar,ruh halleri,nasihatler,do?ru bildiklerimiz zaman zaman bir olup yükleniveriyorlar yüre?imizin tam orta yerine .?mtihan da  burda ya.

 Bir kaç saat önce uyudu minik k?z?m.Yan?mda oturup benimle sohbet eden,anneee diyen,beni ?a??rtan minik k?z?n bazen sahiden büyük oldugunu dü?ünüyorum san?r?m.Sonra ç??l?nda ya da a?lay???nda çocuk oldugunu hat?rlay?p duvara tosluyorum.

  A?lamak demi?ken.E?er a?lam?? ve göz ya?lar? akm??sa meseleyi çözdü?ünde göz ya?lar?n? üzerindeki ti?örte sili?i bana öyle onurlu geliyor ki bu resim hep akl?mda olsun istiyorum.Göz ya??na sahip ç?kan,çözümü seven minik k?z?m merhametimi bir kez daha artt?r?yor.

Hamdolsun Rabbime,bir çocuktan ö?renece?imiz  çok ?ey oldugunu gösterdi?i için…?n?allah iyi bir okuyucusu oluruz elimizdeki emanetlerin…