Gülru

Anne olmaktan anlad???m

  Minik k?z?mla bir ayd?r birlikte yolculuk yap?yoruz.O arkada?? Yusuf ile beraber iki saat geçiriyor ben de radyoda konu?uyorum(K?z?m?n benim i?imi aç?klama ?ekliyle).Yolda her gün en çok sordu?u soru;Anne daha gelmedik mi oluyor genelde:)Her gün onu ald?g?mda iki saati detaylar?yla anlat?yor bize:)Minik bir arkada? gibi her ?eyi anl?yor ve anlat?yor.:)Parka gitmek,dondurma yemek en çok sevdi?i iki ?ey.

  Bir de minik bir oyunumuz var onunla…Ben onu çok sevdi?imi söyledikten sonra.Sana bal m? katm??lar diyorum.O da hay?r anne bence reçel katm??lar diyor.:)E?leniyoruz i?te…

  Süt karde?inden oha demeyi ö?renmi?.Bir ?ey elinden dü?ünce ofa diyor.Duymay?nca çok tekrar etmiyor Allahtan.Ama farkediyorum ki duydugu her farkl? kelime cümlelerinde yer bulsun istiyor.Bu sebeple benim kelimelerim bir süre sonra onun diline dü?enler oluyor.

   Masallar? çok seven minik k?z?m her gün sevdi?i masallar? okumam? istiyor.Yeni karakterler ve masallar s?kça misafirimiz oluyor.Karga Gakguk,Ac? Biber Çatçak,Nazik S?ncap Han?m gibi…

    Gördükleriyle benzerlikler kurmaya çal??yor,her bir olay? hat?rl?yor,çocuklara bay?l?yor,sürekli z?pl?yor ve büyümekten büyük mutluluk duyuyor.:)Üç ay sonra üç ya??nda olacak in?allah.Her gün birbirimize ne kadar da al??t?g?m?z? farkediyorum.Art?k zaman zaman beni  zorlayan her bir ?eyin,benim sab?r ve geni?lik gösterdi?im ölçüde bir süreç oldugunu farkediyorum mesela.Çocu?a annesinin ruh hallerinin ne kadar yans?d???n? sonra…Neden sorusunun hayat?m?z?n ortas?nda cevaplanmas? gereken kocamannn bir soru oldu?unu.Üstelik "h?mmm" sesini duyana kadar,yani ikna olana kadar sab?rla cevap vermem gerekti?ini de…Yolda gördüklerimizin,konu?tuklar?m?z?n,ya?ad?klar?m?z?n onun için ne kdar öenmli oldu?unu,?nsanlar?n isimlerini ö?renmek gerekti?ini ve neden sorular? için çocuk dili bilmenin faydalar?n?…

   Yazmakla bitmez muhtemelen bunlar…Eskiden kolayd?.?leti?imi yaln?zca ikimizin anlayacag? kdard?.Oysa ?imdi her ?eyi yazmaya ve akl?mda tutmaya çal??mak en zor görevlerimden biri.Ertelemeyeyim diye u?ra??yorum ama hayat tela?lar? zaman zaman müsade etmiyor i?te…

    Ayakkab?lar?n? kendi giyip ç?kart?rken etraf? o kadar ?a??rt?yor ki,sanki ola?anüstü bir ?ey yap?yormu? gibi hissediyorum zaman zaman.Yapabiliyorlar i?te.Yeme?ini de yiyebiliyor,merdivenleri de iniyor,kay?yorda…Bizim gibi kar??mak istiyorlar hayata …Onlar?n da büyümekten anlad??? bu…Benim de anne olmaktan anlad???m,o bunlar? yaparken onu seyretmenin mutlulu?unu ya?amak…