Gülru

?a??ran ve ?eli?kili anne

Uzun uzun yazd?g?m yaz? silindi gitti geçen ak?am.Geri döndürmem mümkün olmad?.Bazen böyle oluyor üzülsem de nasip diyorum.Dilerim bu da kurban olmaz:)

Minik k?z?m büyüdükçe ?a??rmayacag?m tamam pes ediyorum desem de çocuklar?n beyin k?vr?mlar?nda neler var,nas?l bu kadar farkl?lar hem merak ediyorum hem de çok ?a??r?yorum.Yaln?zca Gülru de?il,tüm çocuklar  beni kendilerine hayran b?rak?yor.

Gülru bu günlerde annesiyle yolculuk yapan küçük k?z oldu.O her ne kadar bugünlerde kollar?n? havaya kald?r?p herkese ne kadar büyüdüm,kocaman oldum ben dese de de?i?imleri yava? yava? kabullenmeye çal??an,annesinin güzünde büyümeyecek minik bir k?z:)K?z?m?n Eylül'den beri al??t?g? ö?retmeni geçti?imiz günlerde istifa etti.Yeniden o zorlu al??ma dönemine dönmemek için bir karar almam gerekiyordu.Her ?eyi kontrol edebilece?imi dü?ünen halim bana teslimiyetin ne kadar da k?ymetli oldugunu gösteriyor bugünlerde yeniden.Okullar?n kapanmas?na az kald?g?n? dü?ünüp birlikte yolculuk yap?yoruz k?z?mla.Karar?m bu yönde oldu.Ya?mura ra?men çok da zor olmad? elhamdülillah.Aç?kças? dört be? saat ayr? kal?p bu de?i?ikli?e ayak uyduracag?na iki saatlik ayr?l?k vicdan?m için daha rahatlat?c? geldi.Ama bu annelik evham? da olabilir tabi.Kim uzun y?llar çocu?unun ba??nda kalacag?n? garanti edebilir ki.Rabbim onlar?n o güçlü yanlar?na her de?i?kli?e ayak uydurabilecek program? da vermi?tir muhakkak.

Ben konu?maya gidiyorum diyorum peki diyor.Belki de gördü?ü için,i?in nas?l bir ?ey oldugunu bildi?inden daha kolay bir geçi? oldu.Bir de haf?zas?n?n çok kuvvetli hali sebbeiyle daha yumu?ak geçi?ler olsun istiyorum.Onu etkileyen,mutlu eden ne varsa hat?rl?yor ve ben buna çok ?a??r?yorum.Mesela yedi ay önce henüz okula gitmeden onu radyoya götürmek zorunda kalm??t?m.Bir arkada??mda bana yard?mc? olmak için yan?mdayd?.Onca zaman sonra destek istedi?im için yine geldi ve Gülru onu görür görmez beni b?rakma dedi.Sonra onu parka götüren bir abiyi görünce.Akl?na birden parka gitmek geldi.

Cümlelere ve olaylara hakimiyeti çok enteresan geliyor bana .Kitap okumay? seven birinin çocugu da en çok kitaplar? sever kabul ediyorum ama bir yan?mla erken mi büyüyor bu çocuk benim yüzümden diye dü?ünüyorum.Belki de di?erine al??t?g?m?z içindir kim bilir.

Geçen gün radyodan ç?kt?k arabaya bindik."Annecim babam? arar m?s?n,müsaitse yan?na gidelim."dedi.Böyle anlarda önce bir duruyorum.Boyundan büyük kelimeyi alg?lam??,nerde kullan?lacag?n? farketmi? ve kendi cümlesine sos yap?yor.Yaln?zca benim için mi ?a??rt?c?:))

Bu ak?am da puding yemek isteyen babas?na,Gülru az önce yedi,istersen yeme dedim,görürse isteyebilir diye.Minik k?z?m at?ld? hemen;

-Anne lütfen yesin,can? çekmi?tir babam?n…!!!

Ben yine nas?l yani durumunday?m.:)Bunu Türkçeyi iyi kullanmaya yorup sevinmeli miyim yoksa konu?urken abartt?g?m?z? m? dü?ünmeliyim henüz karar veremedim.Zira çocugunu kar??s?na al?p uzun uzun konu?an annelerden olmamaya özen gösteriyorum.Anlayacag? netlikte ve k?sa cümleler kurmaya çal???yorum ama galiba yeterince çocukla?am?yoruz.Ya da böyle mi olmal?,dedim ya kafam kar???k.

Bizim etkimizle,dinledi?i masallar?n ve seyretti?i çizgi filmlerin etkisiyle muhakkak bu durum ama yine de insan ya??yor bu çeli?kileri nihayetinde.Mesela onun için tehlikeli bir ?ey ald???nda,hay?r GÜlrucum diyorum.Özür dilerim anneci?im diyor,içim eriyor.
Ya da fazla yedi?ini dü?ündü?üm ?eker ve sak?zlar husunda hay?r dedi?imde bunu olgunlukla kar??lamas?na hayret ediyorum.

San?r?m bu tür bir ili?kinin yaln?zca disiplinle kurulabilece?ine inand?r?ld???m?zdan bu safl?kta bir hali zihnimiz çok kabul etmiyor.Yine bir yerde hata yapt?m galiba duygusu olu?uyor insanda.Oysa kendini,duygular?n? netlikle ifade eden,gerekti?inde k?zan,öfkelenen,sevdi?i ?eyi de ,be?enmedi?i ?eyi de söyleyen,isteklerinden emin bir çocuk var kar??mda.Ve onun bu halleri,çocuksu mutlulu?u beni her gün bir kez daha kendine hayran b?rak?yor.

Rabbim bize neler gösterecek,nas?l ?eyler ya?ayacag?z bilmiyorum.Bildi?im anneler için çocuklar? hep ola?an üstü ?eyler söylüyor ve yap?yor,ya?lar? kaç olursa olsun.Bir de sürekli çocuklar?ndan bahsetmek istiyorlar,s?k?c? olmak pahas?na:))