Gülru

uzun zaman?n ard?ndan….

   Uzun zamand?r yine yazamad?m.Bu sefer ana k?z hasta olunca i?ler daha bir zorla?t?.Çocuklar hasta olunca anneler için oldukça zorlu günler ya?ansa da anne hasta çocuk iyiyken ba?ka bir zorluk ya?an?yor,çocu?un isteklerinin ve enerjisinin tam gaz devam ediyor olmas?.??te buna çözüm bulmak zor.Hele yak?nlarda kimse yoksa durum daha da zor oluyor.Geçti?imiz hafta sonunu yatarak geçirdim so?uk alg?nl??? üstüne ya?ad???m sinizüt sebebiyle.Tam Allah?m çok ?ükür hafta sonuna denk geliyor hastal???m derken pazartesi sabah? ate?lenen minik k?z?m anne vicdan?n? yeniden kanatt?.Ona geçen y?l bakan ablam?za emanet edip gitsem de k?z?m? o kadar çok anneci?im lütfen gitme diye a?lad? ki;hat?rlad?kça içimden ince bir s?z?n?n geçti?ini hissediyorum.Ertesi günü izin ald?m k?z?ma söz verdi?im için.Yine k?sa sürede döndüm ama ah o gitme demeler yok mu?çok zor…çok zor…Bir ara ikimiz birden a?lamaya ba?lad?k…Neyse ki ?imdi iyi ama hat?rlad?kça s?zlayacak bir yaram?z daha oldu.

   K?z?m?n hastal??? sebebiyle bir kaç i?i daha erteledim.Onunlayken ate?lenmemesi ama okula götürdü?ümde ate?inin ç?kmas? da enteresand?.?laçlar? içirmek yine dünyan?n en zor ?eylerinden biriydi bizim için.?lk kez antibiyotik kulland?k.Anneci?im burnumu siler misin?cümlesi hala devam etmekte.

Sürekli akan burnundan m?,ilaçlardan m? yoksa hastal???n çocuklara huysuzluk emanet etmelerinden midir bilinmez oldukça ters zamanlar geçiriyoruz.A?lamalar,sürekli kuca??nda ta??tmalar,ondan ba?ka hiç bir i?le ilgilenmememi istemeler…Bugünlerde geçecek diye bekledi?imiz süreçlerimiz.?nsan kendini böyle zamanlarda galiba yanl?? bir ?eyler yap?yorum duygusundan alam?yor.Bir ?ey için k?zacak bile olsam bunun için vicdan azab? duyuyorum.Ama çocuklar?n sinirlendiklerindeki vurma halleri onun can?n? ac?tmamak için büyük çaba sarfeden anneler için en üzücüsü.?tiraf etmeliyim can?m çok yan?yor ve so?uk kanl? durmaya çal??sam da içimden yine de üzüntü duyuyorum.Biliyorum o da hastal???n de?i?en mevsimlerin içindeki s?k?nt?lar?n? ancak bu ?ekilde atabiliyor.Hepimiz insan?z nihayetinde…Bizi huysuz hale getiren her ?ey onlar? da etkiliyor…

   Bugünlerde ö?rendi?i bir cümleyle bizi dumur deryalar?nda gezdiriyor.?stedi?i bir ?eyi kabul etmedim diyelim ya da onun yapmak istedi?i bir ?eyi farkedemeyip ondan önce davrand?m."Ama bu hiç adil de?il anne"diyor bana:)?lk duydugumda nas?l yani dedim.Sonra seyretti?i bir kaç çizgi filmin kahramanlar?n?n repliklerinden biri olduguu farkedince nelere dikkat ettikleri konusuunda art?k ?a??rmamam gerekti?ini bir kez daha hat?rlad?m.Henüz,hala,galiba yerli yerinde do?ruca kulland??? kelimelerden…

  En çok sen Gülru ol ben anne olay?m oyunu istiyoruz.Ho? anne olarak yapt?g?m her ?eyi bu defa Gülru olarak yap?yorum ama neyse:)Her gün okulda yapt??? ?eyleri sana bir sürprizim var diye getirmeye bay?l?yor…

  Gülru büyüdükçe farkediyorum ki ruh hallerimiz çocuk terbiyesine direkt etki eden en önemli faktör.O yüzden anne ve babalar için kendini tan?ma yolculu?u önemli bir ad?m.Zira içinden ç?kamad???m?z haller durumlar varken bir çocu?u hissedebilmek dünyan?n en zor ?eyi haline gelebiliyor.Bazen ikinci bir çocu?un annesi oldu?umda benzer hassasiyetleri ta??yamam korkusu da ya?amaktay?m.?imdi gözümüze minicik gelen yavrucuklar birden kocaman birer abla abi olmuyorlar m????te onlara yapt?g?m?z haks?zl?klardan biri da…Neyse bir gün ba??m?za geldi?inde okuyup hat?rlamak için  cümleler b?rakma çabas? diye okuyun yazd?klar?m?:)Rabbim her ?eyin en iyisini bilendir…

  Bu arada yeni anneler var bu sat?rlar? okuyanlar aras?nda:)Önce hay?rl? olsun.Rabbim iyi bir emanetçi olman?z? nasip etsin.Yavrular?n?zla yazd?g?n?z hikayeler size ve yuvan?za güç kats?n…Bizi de haberdar etmeyi unutmay?n:))Sevgilerimle…