Gülru

?? y?l…

 Üç y?l önce bugün minicik bir k?z?n nüfus cüzdan?nda annesi bölümüne Tu?ba notu dü?üldü!

            Can?m K?z?m!

    Ne kadar h?zl? büyüyorsun öyle…Söylediklerinin,dü?ündüklerinin,kahkahan?n ,çocuklu?unun her bir dakikas?n?n yeti?ebildi?im kadar?n? not ediyorum arta kalanlar? anlat?yorum önüme gelene; akl?ma bir kez daha kaz?yay?m diye…

  Bu y?l büyümeye çal??an bir t?rt?l?n kelebek olu?una ?ahitlik ettim san?r?m.Mutluluktan kahkalar?m?z havalarda da uçtu,gözya?? da döktük…Ama bu y?ldan ö?rendi?im bir ?ey varsa;siz bir anneyi çocukluktan anne oldugu ya?a kadar getirip ters yüz edip her an? anlamland?rmay? ö?reten ö?retmenlersiniz…

   Sen de benim ö?retmenim oldun güzel yavrum…Aynan?n kar??s?na geçip saç?n? tararken k?yafetlerine bak?p "ne kadar yak??t? de?il mi anneci?im"derken büyüyüp kad?n oldugumuzu dü?ündü?üm yan?m utand? mesela.Çünkü öyle masum ve ?irinsin ki her ?eyi sava?a dönü?türen ö?retilelerin hepsini çürütecek güçtesin üstelik.Bir insan neden kendini sevmeli senden ö?reniyorum ben.

   Hiç bir ?eyi unutmuyorsun sonra.Tan?mak istedi?in insanlar?n isimlerini ve yüzlerini,sevdi?in mekanlar?,dinledi?in masallar?,ya?ad?klar?n? …Ben unutursam tüm bu güzellikleri diye korkuyorum.Ya bir gün birbiriyle didi?en casino online anne k?z olursak diye:(O zaman da hat?rlar ms?n güzel an?lar?:)Neyse fazla sorumluluk yüklememeyim omuzlar?na…

   Beklenmedik bir zamanda anneci?im ya da babac???m diye seslenip ard?ndan "seni çot seviyorum"diyorsun ya bir insan nas?l mutlu olur yine senden ö?reniyoruz.Yapt???n resmi getirip bu senin için dedi?inde para verip ald?g?m?z ?eylerin üstü bir bir çiziliyor.

   Kriz anlar?n? güler yüzünle ve öpücü?ünle atlat?yorsun her defas?nda:)Öyle tatl?s?n ki sana k?zmak derin bir vicdan s?z?s?…Hiç unutmuyorum bir gece uzanm?? yine senin uyuman? bekliyorduk.Masallar?n hepsi bir bir tükendi,sen elin yüzümde oynamaya devam ediyordun.Gülru yapma dedim k?zarak sana.Kafan? yana çevirdin birden.Sonra sana bakt?g?mda gözünde biriken ya?lar ve tavr?n öyle onurluydu ki yavrum…Akl?ma her geli?imde s?zl?yor kalbim ve her gün o an? hat?rlatarak kendime merhametmi yeniliyorum her dafas?nda…Yine senin sayende…

   Yine uyumuyorsun.Üç y?ld?r oldugu gibi.:)Bundan ne mi ö?reniyorum.Bir daha anne olmaya karar verirsem 10 da uyuyacag?m:))

 

  Bu y?l okullu oldun,tek tek anlattg?n kelimeler bizi ?a??rtan cümleler oldu,büyümeyi sevdin,yepyeni arkada?lar?n oldu,sal?ncakta uçarak sallanmaya ba?lad?n,kek ç?rpmay? ö?rendin,k?v?rc?klar? gitmesin diye saçlar?n? hiç toplatmad?n,yepyeni ?ark?lar ö?rendin,sevdi?in çizgi film karakterlerine yenilerini ekledin,büyüyünce doktor olmaya karar verdin…Velhas?l senin annen olmaktan hep mutluluk duydum ben…

   Bir Ramazan gecesi yaz?yorum sana bu sat?rlar?…Bir daha benim ya??ma geldi?inde ya?ayacaks?n in?allah bu zamanlar?…Seninle dinlemekten mutluluk duydugumuz Minik Dualar ALbümüdenki bir duayla bitireyim cümlelerimi;

 Rabbim hep sev k?z?m?

Ay?rma  rahmetinden

Mahrum etme merhametinden

Rabbim hep sev k?z?m?

Ay?rma Rahmetinden

Cennette de birbirimizden…

                                                              Seni çok seviyorum  can?m k?z?m!?yi ki do?dun…(21 a?ustos 2011)