Gülru

02 A?ustos 2010 Pazartesi

02 A?ustos 2010 Pazartesi

   Uzun zamand?r yazmak istiyorum ama elim bir türlü varm?yor klavyeye.Kafamda yazd???mdan m?d?r nedir hiç bilgisayar ekran?na dü?medi dü?üncelerim.Söz etmem gereken dört kitap var oysa…Bir de annelik maceralar? elbette.Asl?nda böyle bir giri?i neden yapt???m? bilmiyorum.Zira en ba??ndan itibaren kendim içi yazd???m? dü?ünüyordum.Hala öyle ama yazd?klar?m bekleniyor gibi ba?lay?nca daha bir haval? oluyor sanki:)))
    Bugünler yava? ama yo?un geçiyor.Duygu dünyam?n gel-gitleri,okuduklar?m,gördüklerim her an ba?ka bir ruh haline sokuyor beni…
   Bir süredir ba?ka ba?ka anneleri uzaktan gözlemlemeye çal???yorum.Hem kendimi daha iyi görüyorum bu resimde hem de yap?lan hatalar?n daha bir bilincine var?yorum.Kalabal?k içide,parkta,markette,yolculukta,tatilde gördü?üm anne ve babalar bana çocuklar?n i?inin ne kadar zor oldu?unu dü?ündürtüyor.Allah bu yavrulara sab?r versin.Bize ra?men kendilerini ifade ediyorlar ve mutlular ya ancak çocuk olmakla mümkün olurdu bu hal zaten…
   Mesela bugün minik k?z?mla parka gittik.Zaten yanyana sal?ncakta sallad???n?z çocuklar?n anneleriyle bir süre sonra 
-Kaç ayl?kla ba?layan muhabbetler geli?tiriyorsunuz.Sonra yeme?e ve yeteneklere uzanan bir sohbet oluyor…
    Ben k?z?m? parkta özgür b?rakmaktan yanay?m.Onun için tehlikeli bir durum olmad??? sürece müdahale etmiyorum park zevkine.Oysa pek çok anne çocu?una sürekli direktif veriyor.Oraya gitme,arkan? dönme,?uraya tutun,sen o kayd?ra?a binemezsin,dü?ersin,arkada??nla oyunca??? payla?,yapma diyorum sana…diye devam eden pek çok konu?ma.
  Siz bile s?k?ld?n?z de?il mi?Bir de onlar? dü?ünün…
K?z?mla ayn? aylarda bir erkek çocu?una sahip anne halinden o kadar ?ikayetçiydi ki etrafta ba?r??an çocuklar dahil olmak üzere herkes ve her?ey onu sinirlendiriyordu.(Birileri bu annelere o çocuklar? kendilerinin istedi?ini hat?rlatsa çok iyi olacak galiba.)Ayn? anne Gülru'nun rahatl?kla ç?kt??? kayd?ra?a dü?ersin diye izin vermedi mesela…
 Sonra ba?ka bir anne-tam da i?te rahat bir anne diye dü?ünürken-k?z?mla oyunca??n? payla??rken dü?en k?z?na 
-Bak gördün mü oyunca?? payla?mad?n Allah seni çarpt? dedi.Kulaklar?ma inanamad?m.Israrla vermek zorunda olmad???n? hat?rlatt?m han?ma ama o payla??mc? olmas? konusunda kararl?yd?.Kaç ya??ndas?n diye soruldu küçük k?za; sekiz deyince anne bu sefer;yalanc???? dedi k?z?na…:(
 Daha bitmedi.:(Çocuklar? bizimkilerden büyük anne çocuklar? parkta sallan?rken ya etrafla ya da cep telefonuyla konu?tu uzun süre.Çocuklar kiminle konu?uyorsun diye ba?r???p durdu,o devam etti.Telefonu kapat?nca siz ne biçim insans?n?z dedi kendi çocuklar?na .:(
  Hep annelere haks?zl?k etmeyelim.Bir beyde çocu?unu parktan gitmeleri gerekti?ini park? bir sahibi oldu?u yalan?yla anlatmaya çal??t?.Çocu?u eline yerdeki pis bir ?eyi al?nca da 
-Seni eve götürürüm ona göre dedi…
?stistas?z bütün anne ve babalar çocuklar?n?n yaramazl?klar?n? seni eve götürürüm tehtidiyle bast?rd?lar…
                           ****
   Küçük k?z?mla Caillou maceralar?m?z devam ediyor. Caillou yüzmeyi ve banyoyu sevdi?inden minik k?z?m? da sudan ç?karam?yoruz.
   Caillou'yu ben de en az minik k?z?m kadar ilgiyle izliyorum.O Caillou dan çok ?ey ö?reniyor ben de Caillou'un anne ve babas?ndan…
  Sukunetli ve çözüm bulucu halleri,ona kendini de?erli hissettirmeleri biz anne babalar içinde bir çizgi filmden ö?renecekleri çok ?ey oldu?unu hat?rlat?yor bana.
  Bir de bence çizgi filmdeki en önemli hal herkesin çocuklara ola?anüstü  de?er vermesi.Hiç biri çocuklar? ba?tan savm?yor,azarlam?yor,onlara yalan söylemiyor…Hepsi güler yüzlü ve yard?mc?…
   Bizim ülkemizde bu eksik bence.Çocuklara de?er verilmiyor…Onlar hem büyüme sanc?s? çekerken hem de de?ersizli?in sanc?s?n? çekiyorlar ne yaz?k.Biz bu kadar tehdit edilsek,bu kadar k?s?tlansak ne hissederiz acaba?
   Bu kadar empati bile sorunu çözer gibi geliyor bana…Program?m?za konuk olan Fatih Ç?tlak Hoca çocuklar -san?lan?n aksine- annelerini çooook sevmeliler annelerde onlara çok merhamet etmeliler ki çocuklar yarat?c?y? ve sevgisini kendi s?fatlar?yla taçland?rd??? annelerinden ö?renebilsinler demi?ti.(O daha güzel ifade etti tabi:)
    Fatma K.Barbaroso?lu da bir yaz?s?nda çocuklar küçükken onlara emanet gözüye bak?yoruz ama ne zaman büyüyorlar ve bizden farkl? dü?ünüyorlar o zaman kendi mallar?m?zm?? gibi davran?yoruz demi?ti.Ne kadar hakl?…Ve ne kadar üzücü…
      Rabbim merhametsiz ve bencil olmaktan hepimizi korusun.