Gülru

19 A?ustos 2010 Per?embe

19 A?ustos 2010 Per?embe

     Gülru sanki park turnuvas?na kat?lacak gibi her gün parkta bizi ?a??rtan hareketler yapmaya devam ediyor.Kendinden büyük çocuklar?n cesaret edemedi?i yerlere "aye bat"diye ç?karken hem cesur oldugu için mutlu oluyor,hem de tehlikeli buldugum için endi?eleniyorum.Ama tutabilene a?k olsun…
   Bugünlerde bir annelik e?i?ini daha kolayl?kla atlatt?k in?.?ki ya?a iki hafta kala Gülrucuk art?k tuvaletini minicik laz?ml???na yapan koca bir k?z oldu.Daha önceki yaz?mda bu konuyla ilgili uzun uzun yazacag?m demi?tim.Art?k yazma zaman? gelmi?tir diye dü?ünüyorum.(Di?er bölüme geçmeden bir ma?alllah sesi alal?m:)
 Gülru do?du?unun ikinci haftas? bezi ne zaman ç?kar?rsam o zaman yapard? tuvaletini.Bakt?m bu i?in bir saati var.Minicik bebe?in yüzünden de belli oluyor.Heyecanl? bir anne olarak ho?uma gitti bu durum ve uzun bir süre "çi????" sesiyle bezi açar oldum.Hatta komik bir aile tablosu çizdik bir süre.Çi??? diyen anne ve baba…:)Daha küçücüktü ama bacaklar?n? geri çekmesinden bile anla??l?yordu tuvaletinin geldi?i.Tevafuk o ki o dönemler bezsiz bebek kitab? ve bu yöntem konu?uluyordu.
   Tabi sonra bezin rahatl???na kendimizi b?rakt???m?z bir dönemimiz olmad? de?il.Bir ya??na geldi?inde ona bir laz?ml?k ald?m.Görsün,sevsin ve a?ina olsun diye…Ama hiç sormad?m ve özellikle oturtmaya zorlamad?m.Gülru 18 ayl?k oldu?unda art?k bilinçli olarak çi? demeye ba?lad? ve ben her tuvalete götürü?ümde tuvaletini yapt?.Ama bu durumun tek kötü taraf? bir daha bezini ba?latmak istemiyordu ve mevsimlerden k??t?.Korktum aç?kcas? hasta olma ihtimalinden ve erken ö?renmesinin sonra geri dönü?e sebebiyet vermesinden.
   Ama bu s?rada minik k?z?m gitti?imiz misafirliklerde banyolar? merak etti?inden-bu da ayr? bir hal.Küveti,lavaboyu,tuvaleti merak ediyor,inceliyor,soruyor.Hatta mümkün olsa ayr?lmak istemiyor-çi?im var demeye devam etti ve ben de her çi?im var deyi?inde onu götürdüm.Bezle devam eden ama can? ne zaman isterse tuvalete gitti?imiz alt? ayl?k dönemi de böyle geçirmi? olduk.Hatta yazm??t?m bir keresinde ishal oldu?unda her iki dakikada bir tuvalete götürdü?ümü.Yani asl?nda ufak ufak haz?r oldu?unun sinyallerini veriyordu lakin yine de karar? kendi versin istedim.
  En son iki hafta önce s?caklar?nda etkisiyle ç?kard? att? bezini.Ç?karmakla kalmay?p söylemeye de ba?lay?nca art?k serbest b?rakt?m onu.Bu dönem içinde kendi ismini geçti?i tuvalet masallar? anlatmay? ihmal etmedim.Bir de Fatma Ta? Han?m'?n ba?ka bir konudaki önerisini de kulland?m asl?nda,söylemeden geçmeyeyim.Uyudu?u vakitlerde "k?z?m seni çok seviyorum,çi?ini söyle olur mu" telkinleri gönderdim bilinçalt?na:)Ramazan ve sahurun da etkisiyle gece kalkma i?ini de halledince pek çok hikayede okudu?um ve dinledi?im zorluklar? ya?amam?? oldum elhamdülillah.?n?.böyle devam eder…Bizden sonra ayn? e?ikten geçecekler için hikayemizi payla?ay?m istedim:)
   Cumartesi günü iki ya??n? dolduracak in?.minik k?z?m.?imdi de s?rada anneden kar??lad??? süt ihtiyac?n? keçilere ve ineklere yöneltmeye geldi:)Telkinlerim devam edyor,geli?meler pek yak?nda:))