Gülru

2.y?l mektubu

h3 class=”post-title entry-title” style=”text-align: center;”>
2.y?l mektubu

23 A?ustos 2010 Pazartesi

                                        Can?m K?z?m!
  Art?k iki ya??ndas?n…Sana yazd???m her bir an? ard?mda iz b?rakmak gibi geliyor bana…Kendimle yeniden yüzle?mek için "an?"lar? takip edece?im anla??lan…
  Bir süredir bize emanet edili? sebebini dü?ünüyorum.Neler ya?ayacag?m?z?n i?aretidir acaba bu seçilmi?lik??n?allah  üçümüz içinde yarat?l?? sebebimizi ke?fetme yolculu?u olur…
  Bu y?l içinde volkalar patlayan,sorular? ve kayg?lar? ço?alan,kendiyle sürekli yüzle?en bir anneydim ben. Kar??l?ks?z sevmeyi ö?reten,ba??ml? ve sevgi dolu olan ise sen…
   Seni büyütürken k?rd???m bütün çocuk kalpleri için vicdan azab? çekiyorum.Büyüdükçe i?in daha zor diyenlerin cümlelerinden korkuyorum…Ama yine de umutluyum.Senin sevgi dolu halin beni de büyütür elbet…
   Bu y?l s?n?rl? saatlerde birbirinden ayr?lan anne k?z olduk geçti?imiz y?l?n aksine…Çok sevdi?i bir i?i yapsada bir dakika geç kalmak bile bir anneyi nas?l üzermi? ö?rendim.
  Art?k bizden ba?ka insanlarla hikayelerin var senin de…?lk harfleri eksik kelimelerle kurdu?un cümlelerinle  isteklerini de anlatman?n bizi nas?l mutlu etti?ini sana anlatamam.
  Bu sabah seni çok seviyorum k?z?m dedim sana.Aba m? diye sordun.Onu da dedim."Men de çot eviyoyum."dedin ard?ndan.Sonra sevdi?in tüm insanlar? "basta"diye s?ralamaya ba?lad?n.:)
  Ömrün boyunca hep sevdiklerinden bahsetmeyi tercih edersin in? sevgili k?z?m.
     Ben de ya?ad???m?z her ne varsa yol göstersin diye bize yazmaya devam edece?im sana.Sen de seversin umar?m okumay? ve yazmay?.
  Art?k mektubu bitirme vakti. Ba?lang?çlarda ba?ar?s?z oldugum gibi vedalar? da beceremiyorum
bir türlü.Ömrüm yetti?ince in?.dilimden eksik etmeyece?im cümlelerle nihayete erdireyim sat?rlar?m?…Seni çok seviyorum can?m k?z?m …                                    
                                                                                                               Annen
                                                                                                        A?ustos 2010