Gülru

30 A?ustos 2010 Pazartesi

h2 class=”date-header” style=”text-align: center;”>
30 A?ustos 2010 Pazartesi

   Küçük k?z?m geçti?imiz cumartesi iki ya??n? doldurdu.Minikler için pek çok karar ad?na önemli bir dönüm noktas? iki ya?.
   Daha öceki yaz?larda k?z?m? ayr? bir yatakta yat?rma çal??malar?mdan söz etmi?tim.A?lamas?na direnmek yerine birlikte yatmay? tercih ettti?imden de bahsetmi?tim.Sonra asl?nda do?ru bir tercih yapt?g?m?z? pedagog Adem Güne?'in tavsiyeleri teyit etmi? oldu.
  Biz iki y?l boyunca sar?la sar?la,birbirimize dokuna dokuna yatt?k minik k?z?mla.Oysa do?du?u an yat?r yoksa kokuna al???r diyenler o kadar çoktu ki etrafta.K?yamad?m ben, bir daha bu ya??nda olmayacak diye dü?ündüm  bir de babas?n?n a?lamas?na dayanamamas? bu kararda etkili oldu.
  Adem Bey'in bir di?er tavsiyesi de bebeklerin 2 ya??ndan 4 ya??na kadar ayn? odada ama farkl? yatakta yatmalar?.Minik k?z?m iki ya??n? doldurunca ona yere minicik bir yatak yapt?m.?tiraf etmem gerekir ki zorlan?r a?lar diye dü?ünmü?tüm.Oysa o ikinci gün bu benim yata??m demeye ba?lad? bile.Sabaha kadar uyanmadan ordan oraya döne döne yat?yor yata??nda…
  Ben de bir kez daha daha do?ar do?maz al??t?r,a?laya a?laya uyumay? ö?renir diyenlerin yan?ld???n? görmenin üzüntüsünü ya?amaktay?m.Biz fark?nda olmadan ne çok zulm ediyormu?uz kuzucuklara me?erse.Ya?am? güçle?tiren varl?klar diye bak?yormu?uz hepsine…
   Oysa zorlanmadan da pek çok ?ey tecrübe edilebiliyormu? çok ?ükür…Tabi bunun yan?nda iki ya? sendromlar?m?z yok mu,elbette var…Onlardan da söz edece?im pek yak?nda:)