Gülru

13 Eyl?l 2010 Pazartesi

13 Eylül 2010 Pazartesi

                           "Menim ad?m Bülyu" diyor benim minik k?z?m bugünlerde.Süt karde?ine özlemle s?ms?k? sar?l?yor.Kendinden küçükleri ?efkatle öpüyor,ona verilen ?ekerleri arkada?lar?yla payla??yor ama uyumay? hiç sevmiyor…
   Ben hamileyken geceleri geç uyurdum ve geceleri geç uyuyan bir çocu?um olaca??ndan emindim ki Gülru hiç erken uyuyan bir çocuk olmad? do?du?undan beri…Geç yatan geç kalkan bir çocuktu hep.Lakin son zamanlarda gündüz uykular?n? da terk edip gece uykular? da geç satte devam edince benim için zor zamanlar ba?lad?.Bu gece di?er günlerden farkl? olarak  erken uyuyunca zaman sanki daha yava? i?liyor gibi hissettim.:)Bu duruma sevgili e?imin bu çocuk neden böyle, bir çözümü yok mu sorular? eklenince ben de google daki  geç uyuyan çocukla ba?layan tüm önerileri ve dualar? ö?renmi? oldum.:))))Bu duruma bir de "anne talt(kalk)" repli?i eklenine hasta da olsam anneli?in sanat?n? icra etmeyi  ö?reniyorum.
                                                  ******
   Art?k cümlelerle ili?kilerimiz daha s?k? f?k?…Duydu?u her ?eyi tekrar edi?i çok mutluluk verici.Babas?n?n ve benim a?z?ma pelesenk olan "ya mübarek" laf?n? "ya mübaret"diyerek söyle?i ayr? bir güzellik…
                                                   *****  
 Bayramda harçl?k almay? bununla yeni bir oyuncak al?rs?n cümlesiyle kabul etti.Sonra verilen ?eker tekliflerini ?ayet ben bir tane demi?sem reddetmeyi bildi.Arkada?lar?na verirsin cümlesiyle ikna oldu yaln?zca ve gerçekten hepsini payla?mak için ald??? arkada?lar?na verdi sonras?nda.Tüm çikolatalara nutella diyor.San?r?m onu koltuk tepelerinde gezdiren enerji yedi?i bu ?eker ve çikolatalardan geliyor.:)Bugün ilk kez -onun tabiriyle-nutellal? süt içti.
                                                    *****
        Ve art?k küpeleri var minik k?z?m?n.Asl?nda bu ikinci küpeli hali.?lki babas?n?n "merhabetli hiddetine" maruz kal?nca bu y?l yeniden minik küpeler tak?ld? kula??na…?lk gün kula??m ac?yor dedikçe ben de ac? duymad?m de?il ama ?imdi herkese "bat tüpe(bak küpe)"diye göstermeyi seviyor…
                                                       ****       
         Büyüdükçe ve konu?maya ba?lad?kça ?skalad???m pek çok ?ey olacak gibi.Onun ö?renme h?z?na yeti?mek ne mümkün.Bu arada çocuklar? seni parka götürece?im vaadiyle avuttugunu sanan ne çok insan varm??.Oysa onlar hiç unutmuyorlar kendilerine verilen sözleri.Çocuktur unutur diyenler nas?l böyle bir kan?ya vard?lar anlam?yorum.
    Müslüman elinden ve dilinden emin olunan ki?idir demiyor mu Efendimiz…Görünen o ki;önce çocuklardan ba?lamal?y?z kendimizi temize çekmeye…