Gülru

En Ba??ndan..

h3 class=”post-title entry-title” style=”text-align: center;”>
En Ba??ndan…

15 Eylül 2010 Çar?amba

 Bugünlerde pek çok arkada??m?n anne olaca?? haberlerini al?yorum.Bu sayfada hamileli?i ili?kin hiç bir ?ey payla?mad?m. Hamileyken ba?ka tecrübelerin çok önemli oldu?unu  ve bir kad?n?n hayat?nda bir bebek bekledi?i haberini ald??? zamandan itibaren hiç bir ?eyin eskisi gibi olmad???n? biliyorum.O sebeple tek tek anlatmak yerine payla?ay?m istedim bu sat?rlar vas?tas?yla her biriyle…
  Gülay Atasoy'un Örnek Anne Nas?l Olur?isminde bir kitab? var.Henüz anne aday? bile de?ilken kitab? okudum  ve çok etkilendim.Büyük zatlar?n anne ve babalar?n?n yediklerinden içtiklerine her?eye dikkat ettikleri haller benim için çok önemli bir yol gösterici oldu.
   Sonra kendimi çocuk e?itimi kitaplar?na verdim lakin bir ?eyler hep eksik geldi okudu?um kitaplarda.Hamileli?i,bunun da ötesinde e? seçimini bile önemseyen bir dinin mensubu olarak çocuk e?itiminin do?ar do?maz ba?lamas?n? ve çok kat? kurall? olmay? akl?m pek almad? i?in aç?kças?.Sonra bu kitaplar?n hepsini bir kenara koyup di?er kitaplar?ma geri döndüm. O dönem okudu?um Metin Karaba?o?lu'nun ( Peygamber'in Bir Günü kitab?nda) Her çocuk müslüman f?trat? üzerine do?ar.Anne ve babas? onu Musevi,Hristiyan,Mecusi yapar hadisinden yola ç?karak yazd??? "Demek oluyor ki çocuk korunmas? de?il,i?lenmesi gereken bir mücevherdir"cümlesi pek çok çocuk e?itimi kitab?nda bulamad???m yöntemi bana ö?retmi? oldu.  (daha önce bu cümleden ve bendeki etkisinden bahsetmi?tim)Ben bu cümleyi okudu?um andan itibraren çocu?unun f?trat?n? tan?mak isteyen  bir anne olmaya karar vermi?tim.K?z?m on üç ayl?kken Pedagog Adem Güne?'i ve kitaplar?n? tan?mamda bu seyirde Rabbimin bir lütfu oldu.
  Gelelim hamileli?ime;arkada?lar? taraf?ndan dalga konusu olacak kadar rahat geçirdi?im bir hamilelik  ya?ad?m ben.Gayet rahat,bulant?s?z,üzüntüsüz(ki bu konuda e?imin hakk?n? yememeliyim)bolca okuyarak,Kur'anla ili?kilerimi her daim taze tutarak, bolca hurma yiyerek ve bebe?imle s?kça konu?arak geçirdim dokuz ay?…Hatta 40 hafta 5 günü.Rahat? iyi olan k?z?m 5 günde geç geldi.:)
  Hamileli?im 4,5 ay? bir Tv kanal?nda program yapt?m.Yol uzundu. Mp 3'e  yükledi?im Kur'an-? Kerim'i aç?p kulakl???n bir tanesini karn?ma bir di?erini kula??ma tak?p gidiyordum kanala.Bir de sevdim seni ilahisini dinleyerek.Bir gün Programa gelen bir konuk bu ilahiyi söyledi, minik k?z?m tekmesiyle e?lik etti bu ilahiye.Her ?eyi hissediyorlar,her ?eyi…(A?lad??? zamanlar Sevdim Seniyi aç?yorduk,rahatl?yordu.:))
 Özellikle 3.aydan itibaren bolca hurma yedim.Sema Han?m(Mara?l?)üç çocu?unda da bolca yedi?inden, sanc?s? olmadan do?um yapt?g?ndan ve çocuklar?n?n çok sakin büyüdü?ünden bahsetmi?ti bana.Ben de art?k bu tavsiyeyi ba?kalar?na yayan bir anneyim .Sahiden de hem  kolayca geldi hem de sonras?nda sakin bir bebeklik dönemi geçirdi  Gülru…Ki Meryem Suresi 23. ayette de bir uyar? oldu?unu o dönem Rabia Babal?o?lu'na ait Canl?y?m Geliyorum isimli kitapta okumu?tum.
  Bu arada ?nsan Suresi,Meryem Suresi,Yusuf Suresi,Abese Suresi 20.Ayet,Kamer Suresi ,Hac Suresi ( ilk 5 ayet ) gibi pek çok sureyi okudum her gün.Bunun yan?nda k?z?m için özel hatimler indirdim.Bu arada Abese Suresi 20.ayet sanc? s?ras?nda dilimden dü?meyen en önemli ayetti.(  Sonra ona yolunu kolaylatt?)Teyzesi de arkada?lar?yla birlikte bizim için pek çok hatim indirdi,babas? herkesi duaya ça??rd?.:)
  Hamilelik ve emzirme süresi boyunca abdestsiz dola?mamaya özen göstermek Örnek Anne Nas?l Olur kitab?ndan edindi?im en önemli düsturdu.Sonra yiyip içtiklerime dikkat ettim.D??ardan mümkün oldu?unca az yemeye özen gösterdim.
  K?z?m do?du?unda a?z?na tahnik yapmay? da ihmal etmedik.


(Hazret-i Âi?e -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz der ki:“Yeni do?an çocuklar Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-e getirilirdi. O da bunlara mübarek olmalar? için duâ eder ve a?z?nda yumu?att??? hurman?n suyunu çocu?un a?z?na s?kard?.” (Müslim: 2147)


   Akl?ma bir kalemde gelenler bunlar…Çocuk e?itiminin henüz anne karn?nda ba?lad???n? biliriz hepimiz.Yapt?klar?m  benim do?ru oldu?una inand???m annelik halleri elbette.Bir emanetçi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak ve sonras?n? Rabbimize b?rakmak birincil görevimiz diye dü?ündüm hep.Hep söyledi?im gibi ne yaparsak yapal?m duas?z hep bir ?eyler eksik kalacak…
       
             "Rabbim hepimize iki cihanda yüzlerimizi ak edecek evlatlar nasip etsin.!"