Gülru

22 Temmuz 2010 Per?embe

h2 class=”date-header” style=”text-align: center;”>
22 Temmuz 2010 Per?embe

   S?caklar oldukça yorucu…Konu?may? ve dü?ünmeyi zorla?t?racak kadar hem de…Akl?mdan s?ra halinde geçen kelimeler nas?l oluyor da sesle bulu?unca bu kadar "anlams?z"oluyor anlayam?yorum.Cümlelerim ç?kmak istemiyor zihnimden…
                               ****
    Burda daha önce yazd?klar?m? okuyunca farkediyorum ki,her bir yenilik bir öncekini unutturuyormu?.Hat?rl?yorum san?yorum ama ?imdi anlatmaya çal??sam o anlar? belki de burda yazd?klar?m hiç geçmeyecek cümlelerimin içinde…Tüm bu ruh haline ra?men anlatamaya çal??ma çabam bundan…
    Bugünlerde ben sukuneti seviyorum,k?z?m konu?may?.?lk harfleri olmayan kelimelerin bizi mutlu edi?i onu da çok mutlu ediyor.Yan?ma gelip
-Aye abba ay ittedi.(Anne baba çay istedi)cümlesi onu kahraman yap?yor mesela gözümüzde…
Her?eyi öyle tatl? anlat?yor ki.Geçti?imiz günlerde sen bugün ne yedi k?z?m soruma cevap verirken kelimelerinin aras?na "eee"leri yerle?tirmesi bizi epey güldürdü.
  E?im  onun bu tatl? çabalar?na
-Gerçek insan gibi bu dedi.:))
Önce çok güldüm ama sonra her halimizin minik bir yavruda olmas?n? nas?l aç?klayaca??z diye dü?ündüm.Hakl?…:)Üstelik kötülü?ü tan?may?nca nas?l da güzel her ?ey onlar için…
    Okullar kapand???ndan beri Gülru  i?te oldu?um  zamanlar? babas?yla de?erlendiriyor.
Bu hem çok güzel hem de benim için zorlay?c? elbette…
Güzel çünkü; babas?yla olan payla??mlar?n?n artt?g?n? görüyorum.
Zorlay?c? çünkü; sab?rs?z babas?n? çok kolay ikna eden küçük k?z art?k a?lamalar?n? da babas?na yak?n yerlerde yapmaya ba?lad?.:)
     Caillou izlemelerine devam ediyoruz,ba??ml?l?k olu?turmamaya özen göstererek.
 ?stanbul hayat?na k?sa bir mola verdi?imiz tatil vakitlerinde denizden ve sudan mümkün oldugunca uzak kalan küçük k?z ?imdi banyo yapan Calliou ile beraber küvetten ç?kmaz oldu.
  Bir de tatilde anne ve babas?n?n masas?nda durmay?p ke?fe ç?kan iki çocuk tan?yorum.Biri Gülru bir di?eri de Yülru deyince mutluluktan dört kö?e oldu?u süt karde?i Talha…?ki çocugun birbirilerini masumsa sevmeleri kalbimi nas?l yumu?at?yor bir bilseniz…
   Yine çok ?ey anlatan kar???k bir yaz? oldu :)Söylemi?tim akl?mdan geçenler nas?l bu kadar anlams?z ben de anlayam?yorum diye…Neyse kalbimden geçenler anla??lm??t?r nas?l olsa:)