Gülru

07 Temmuz 2010 ?ar?amba

07 Temmuz 2010 Çar?amba

  Bugünlerde minik k?z?mla en sevdi?imiz ?ey Caillou (Kayu)'yu seyretmek.Pek çok çocuk gibi o da bay?l?yor Caillou'ya.Bir arkada??m annesi babas? olan tek çizgi film kahraman? tespitinde bulunmu?tu. Ne kadar hakl?…
  Çocuklar?n 2 ve 4 ya? aras?nda pek çok yabanc? dili ö?renebileceklerini okumu? ve duymu?tum uzmanlardan. Seyretmeye ba?lad??? ilk alt? ay seyretti?i ve dinledi?i yabanc? kelimeleri pasif haf?zaya att???n?, alt? aydan sonra ö?rendiklerini aktif haf?zaya geçirdi?ini ö?renince sevdi?i çizgi film kahramn?n?n ingilizce bölümlerini seyrettirmeye ba?lad?m k?z?ma.(Günde bir,bir buçuk saat)Ho?lanmayaca??n? dü?ünmü?tüm ama hiç de öyle olmad?.?imdilerde özellikle uyumadan önce "ayu aç"diye yan?m?za geliyor.
 K?z?mla ilgili öyle çok h?rslar?m olmad?.Bir dahi ç?karmak gibi projelerimde yok .Yabanc? dil konusunu denemek istedim i?in asl?.Evde konu?abilece?i birinin olmas? (babas?)da beni cesaretlendirdi.Sonras?nda ne olur hiç bir fikrim yok.Beklentim de…
  Ama tabi bir anne olarak kendi ba?aramad?klar?m? k?z?mda görme hatas?na da dü?ebilirim .Ben de isterdim bir kaç yabanc? dili bir arada konu?may?.Ba?ka hayatlara böyle tan?kl?k etmeyi.O kadar sabr?m yok galiba…K?z?m ne kadar sab?rl? ve istekli ç?kacak görece?iz:)
   ?ngilizce'yi de Türkçe gibi ilk harflerini yutarak söyleme ihtimali beni gülümsetiyor.:)