Gülru

02 Temmuz 2010 Cuma

h2 class=”date-header” style=”text-align: center;”>
02 Temmuz 2010 Cuma

  Minik k?z?m?n büyüdü?ünü hayretle takip etmeye devam ediyorum.Evet beklenen,herkeste olan bir geli?im süreci ama ilk günden itibaren günden güne bir bebe?in seyrini farkederek takip etmek ba?ka bir ?eymi?.
  Bugünlerde -sanki  tek tek ö?retmi?iz gibi-her?eyi söylemeye çal??mas? nas?l bir ilahi mucizeyle kar?? kar??ya oldugumuzun göstergesi.Her söyledi?i ?eyi tekrar tekrar duymak istiyorum onun a?z?ndan.Tüm kelimeler ba?ka bir anlam buluyor onun yar?m yamalak söyleyi?inde.
K?rm?z? bal?k gölde k?vr?la k?vr?la yüzüyor ?ark?m?za minicik elleriyle e?lik ediyor. Az evvel babas?n?n yan?na gitti ve
-abba ayu aç dedi.(Baba caliou aç)
I???? aç,fü?ra abu vedi(Bü?ra su verdi) di?er cümleleri…
ede(dede),eker(?eker),ay(çay),ark(park) tek harfini yutarak söyledi?i kelimelerden.Asl?nda art?k her?eyin onun dilinde bir kar??l??? var ama yazarken öyle zor ki anlatmak…Bir de bu kelimelere o sevimli beden dili de eklenince doyumsuz br seyir oluyor bizim için…
  Bunlar?n d???nda eve dair pek çok ?eyi birlikte yapmaya özen gösteriyoruz. Bir ya??ndan beri bula??k makinesini birlikte bo?alt?yoruz mesela…Art?k bu i?te ustala?t?:)Taze fasulyeyi k?rmay?,yerleri silmeyi,suyla saatlerce oynamay?,yemeklerini kendisi yemeyi çok seviyor.Bizim için oyun halinde devam eden etkinlikler bunlar…K?z çocugu yeti?tirdi?i unutmadan ona hayat? anlatmaya çal???yorum.
  Bu  arada ald?g?m?z annelik sanat? e?itiminden çok söz edemedim.Zihnim id-ego ve süper ego tarifinden sonra öyle alt üst oldu ki,bunu nas?l anlatabilirim karar veremedim.K?saca anlatmam gerekirse çocuklar?n onurlar?na yap?lacak müdahale onlar? sald?rgan bir hale getiriyor.Bir nevi kendini savunma hali…Yani asl?nda bir çocuk için benli?i ve itibar? çok  önemli…
 Anne ve babalar?n yapt?g? en önemli yanl??lardan biri bu .Sürekli ele?tirip,olumsuz cümleler kurup çocu?a kendisini savunmak zorunda b?rakmak..
  En ba?a dönersek e?er ;hiç bir çocuk do?u?tan problemli(davran?? olarak)do?muyor.Onu annesi ve babas? problemli hale getiriyor.T?pk? hadis-i ?erifte söyledi?i gibi Efendimizin… Hepimiz müslüman f?trat?yla do?uyoruz.Bu çok önemli bence…Unutmamak gerek,müslüman f?trat?yla do?an çocuk i?lenmesi gereken de?il,korunmas? gereken bir mücevherdir.(Bak?n?z Metin Karaba?o?lu-Peygamberin bir günü)
  Yani demem o ki;Siz size nas?l davran?lmas?ndan ho?lanm?yorsan?z,çocuklarda ondan ho?lanm?yor ve bir çocuk için en önemlisi onu hissedebilen bir anne ve babaya sahip olmak..