Gülru

23 Mart 2010 Sal?

h2 class=”date-header” style=”text-align: center;”>
23 Mart 2010 Sal?

  Pazar günü itibariyle ana k?z hastal?klar?m?z? da yan?m?zda getirerek döndük.Dönü? yolu da t?pk? giderken oldu?u gibi sorunsuzdu çok ?ükür üstelik bir buçuk saate yak?n feribot s?ras? beklemi? olmam?za ra?men.Hatta art?k yolculukta profesyonel olan k?z?m arabaya biner binmez tv ekran?n? gösterip aç bile dedi…
   Asl?nda yolculuk boyunca ?unu bir kez daha anlad?m ki minik k?z?m benimle vakit geçirdi?i her an çok mutlu.Nerde oldu?umuz çok önemli de?il.Önemli olan ba?ba?a olmam?z onun için.Bunu dü?ünmek beni çok mutlu etti.?n?allah büyüyünce ondan da ayn? sözleri duyar?m da mutlulu?um daha da artar…