Gülru

K?z ?ocu?u Nas?l Yeti?tirilir

K?z Çocu?u Nas?l Yeti?tirilir

29 Mart 2010 Pazartesi

   ?u an m???l m???l uyuyan k?z çocu?u bana hergün anneli?imi sorgulatmaya devam ediyor.Bir gün kendimi  dünyan?n en mutlu annesi hissederken ba?ka bir gün Allah'?m nas?l kalkaca??m bunca sorumlulu?un alt?ndan hissiyle ya??yorum.Bütün gece her?eyi a?layarak yapt?rmaya ça??an bu ?irin ufakl?k hafta sonu birlikte parka gitti?imizde içinde ne kadar büyük bir enerji besledi?ini göstermi? oldu bana.Bugünlerde Tv ekran?n? kapatmak yetmiyor fi?i çekerek tehlikeli i?ler yap?yor kendisi.?natla ve a?layarak devam ediyor bu duruma.Biz de benimle ilgilenin mesaj?n? al?p kapat?p televizyonu onunla oynamaya ba?l?yoruz.Ama o inatla?malar ve hay?rlar ne kadar zormu? anl?yoruz bir kez daha.

    Ba?l?ktaki kitap ismi Psikolog Fatih Re?it Civeleko?lu'na ait .Kitab?n tam ismi Bebeklikten Ergenli?e Ba?ar?l? Mutlu Huzurlu K?z Çocu?u Nas?l Yeti?tirilir?Okuduklar?m beni  bir anne olarak yoluma ç?kacak durumlar kar??s?nda kayg?land?r?rken,ya?ayacaklar?m? görmem aç?s?ndan önemli tespitler ve örnekler içermesiyle de rahatlatt?.Gel-gitlerle okudum yani kitab?.:)
    Asl?nda önemsiz gibi gelen pek çok davran?? biçimi küçük k?zlar?n kalbinde nas?l büyük çizikler at?yormu? okuyunca insan önce kendi çiziklerine bakmadan edemiyor.Zaten onlar de?il mi tüm hatalar?m?z?n sebebi?
   Kitap  benim da??n?k ruh halime denk geldi?inden belki de tüm bu gel-gitler.Oysa Fatih Bey olumlu ?eylerden ve çözüme giden örneklerden bahsediyor kitapta. Onun her davran???n?n neden benmi?im,e?imle ili?kilerimmi?(ki özenli bir anne baba ve e? olmaya çal???rken),onunla üç dört saat ayr? kal???mm?? gibi neden arama halleri bugünlerde bütünsel dü?ünmemi engelliyor.Biraz daha bilinçalt? dal???na ihtiyaç var sanki:)))Vurgun yemezsem yine yazar?m:)

Ahmet Yesevi'ye bir gün talebeleri sormu?;
-Hocam bak?yoruz da her yerde ve her ko?ulda do?ru davran??lar sergiliyorsunuz,bu i?in s?rra ne?
-Evlat ve tecrübe demi? Ahmet Yesevi.
-PEki bu tecrübeyi nerden edindiniz.
Cevap yine manidar
-Yanl?? ve yersiz davran??lar?mdan edindim.

Kitapta yine içime su serpecek bir not bulunca eklemeden geçmeyeyim dedim.Bu arada Fatih Bey Gid e?itimi yani hem görsel hem i?itsel hem de dokunsal e?itimin bir arada olmas? gerekti?inden ?srarla bahsediyor.Son cümle olarak okumak isteyenler için kitab?n Nesil Yay?nlar?ndan ç?kt???n? yazay?m.