Gülru

27 Eyl?l 2010 Pazartesi

27 Eylül 2010 Pazartesi

  Uzun zaman sonra Gülru ile ilk kez ba?ba?a kuzenimde kalmaya gittik geçti?imiz cumartesi.Evde uyuma düzenine ve ?ekline al???k k?z?m?n farkl? bir evde nas?l uyuyaca?? soru i?aretiydi kafamda ama bu deneyimin bu kadar zor olaca??n? tahmin etmemi?tim tabi…
  Gecenin ilerleyen dakikalar?na kadar gayet mutlu olan minik k?z?m babas?n?n telefonda "k?z?m seni yar?n parka götürece?im"cümlesiyle zaman?n nas?l geçmek bilmedi?ini göstermi? oldu bize…Parka gidece?im cümlesini tekrarlay?p durdu gece boyu a?layarak.Bazen kendi "sab?r"s?n?rlar?m? görüp hayrete dü?müyor de?ilim.Anneli?in en zorlay?c? yanlar? i?te bu çaresiz haller..Babas? 2 ya??nda bir çocugun yar?n kavram?ndan henüz habersiz oldu?unu dü?ünemeyip öylesine sarfetti?i bir sözün bedelini bizi sabah?n köründe almaya gelerek ödemi? oldu.:)Gülru gecenin 2,5 'unda s?zd???nda sabaha kadar idare edebilece?imizi dü?ünmü?tüm oysa O 6'da uyan?p a?lamaya kald??? yerden devam edince durumu çok da zorla?t?rmamak için evimize döndük.Minik k?z?m yol boyu uyudu ve eve geldi?imizde de yata??nda uykusuna m???l m???l devam etti.Parka da götürmeyi ihmal etmedik tabi uyan?nca:)
   Gülru e?er uzun süre a?lama nöbetleri geçirmi?se bir süre onu ileti?im dili olarak devam ettirmeyi tercih ediyor.Cumartesi gününden beri ayn? dille a?layarak anlatmaya çal???yor derdini.Bazen gözünden tek bir damla ya? akmad??? halde o inatla devam ediyor ba??rmalar?na….Böyle durumlarda söyledi?i ?eyi yapmamay? tercih ediyorum ta ki "ayeci?im beni al"diyene kadar.O zaman iste?inden vaz geçti?i anlam?na geldi?i için devam ediyoruz hiç bir ?ey yokmu? gibi kald???m?z yerden devam etmeye.Tabi bu babam?z evde yokken mümkün oluyor daha çok.O k?z?n?n a?lamas?na k?yamayan sab?rs?z bir baba oldu?u ve kom?ular? rahats?z etmekten çok çekindi?i için bu yönteme her defas?nda itiraz ediyor.Tabi sonras? kaç?n?lmaz bir rol çat?smas?:)))
    Bir çocu?un evini sevmesi anne ve baba için çok özel bir duygu elbette.Bir gün önce sürekli a?layan k?z çocu?u bir gece sonra bol bol kahkaha atarak uyudu.Anne ve babas? yan?nda olsun,evinde olsun ondan mutlusu yok,di?er temel ihtiyaçlar? da kar??lanm??sa…Misafirli?e gitti?imiz yerlerden çabucak eve gelmek,yata??nda uyumak istiyor bugünlerde…Belli ki bir yerlerde ya?l? misafir olmak  bir süre hayal oldu benim için…Duruma göre her defas?nda yeni tedbirlere devam…
    ??te bu sebeple kendimizi anne ve baba olarak mükemmel hissedemiyoruz.Bir gün önce dalgal? bir deniz olan çocuklar,birgün sonra dalgas?z sakin bir deniz olabiliyorlar.Kim kendini bu kadar gel-git aras?nda istikrarl? bulabilir ki?Rabbim yard?mc?m?z olsun…Çocuklar?nda bizim de…