Gülru

A??r a??r ??kacaks?n bu merdivenlerden…

A??r a??r ç?kacaks?n bu merdivenlerden…

11 May?s 2010 Sal?

  Dese de Ahmet Ha?im minik k?z?m tüm h?z?yla merdiven ç?k??lar?na ve ini?lerine devam ediyor.Bu onun için öyle bir tutki ki saatlerce b?km?yor,y?lm?yor,enerjisi durmuyor.Ne yapaca??m? ?a??rm?? durumday?m.Dubleks bir eve gitmek,merdiveni olan bir restoranta gitmek,merdivenli bir salonda dü?üne kat?lmak bizim için tam bir kabus.Üç basamakl?dan ba?layarak tüm yükseklikler onu yüz metre ileriden heyecanland?r?yor.Ba?ka bir örne?i var m?d?r?Varsa anneler nas?l davran?r? bilmiyorum.Ben merdiven yan? ba??m?zdayken ve mekan? o an terk edemeyecekken inatla?ma yöntemine ba?vurmad?m henüz.Ama hem annesine hem de merdivenlere çok dü?kün bir k?z?n annesi olmak çok zormu? ö?rendim…
  Üstelik merdiven ba??nda otururken beni de yan?na ça??rd? bir vakit oldukça yüksek basamakl? merdivenlerden yuvarland?.O kadar korktum ve üzüldüm ki hala etkisinden s?yr?lm?? de?ilim.Hafta sonu dü?ün için gitti?imiz Keles'ten kafada ve çenede morlukla,aye aye seslenmeleriyle ve sana çok dü?kün söylemleriyle döndük.
  Bu hafta sonu ?ikayeti bol bir anneydim.Al???k oldu?umuz düzen san?r?m onun evin içindeki rahatl??? aramas?na sebebiyet veriyor.?n?.do?ru bir geli?im sürecine i?arettir.
   Ya?ad?klar?m?z?n psikolojik boyutlar?n? ara?t?r?p yaz?n?n sonuna eklerim in? ilerleyen günlerde,bizi ?a??rtacak neler ya?ayaca??z daha merak?yla…

*Meselenin psikolojik boyutunu ekleme zaman?:)Efendim sordum soru?turdum.Her iki mevzu da öyle büyütülecek ?eyler de?ilmi?.Merdiven konusunda yasaklama ve onay cümlelerinden sak?nmam gerekiyormu?.Ola?an bir durummu? gibi kendi halinde b?rakmam sal?k verildi.Ben kendi haline b?rakaca??m da o beni kendi halime b?rakm?yor:)
  Bana ba??ml? olmas? da her türlü ihtiyac?n? benden kar??lamas?ndan kaynaklan?yormu?.Annelik,karde? ve arkada?l?k rollerini  üstleniyor olmam her an yan?nda olmam? istemesini beraberinde getiriyormu?.Karde?leri olmayan ve tek büyüyen çocuklarda bir süre sonra anne çocuk il?kisi bask? kurma haline dönü?ebiliyormu?.
Hadi itiraf edeyim ba?ta çok da i?ime gelmedi bu bilgi:)Yeni yeni hakl? bulmaya ba?lam?? bulunmaktay?m.:)Sizin içinde öyle olduysa yaln?z de?ilsiniz diye yazay?m dedim.:)