Gülru

Uzun zaman?n ard?ndan…

Uzun zaman?n ard?ndan…

28 Nisan 2010 Çar?amba

   Küçük k?z?m 21 Nisan itibariyle 20.ay?n? bitirdi.H?zla büyüse de ona bakt?g?m her an kuca??ma verdikleri o an? hat?rl?yorum.Az önce bebeklik hallerine bakt?k yeniden…?yi ki en ba??ndan  her an? birlikte de?erlendirerek geçirmi?iz.Pek çok video görüntüsü var,kendi küçüklü?üne ?ahit olmas?n? arzulad???m.Belki de bu sebeple kendi yarat?l?? gayesini bizden çok daha önce farketme k?smeti bulur,kimbilir…

   Gün içerisince üç dört saat ayr? kal?yoruz onunla i? sebebiyle.Ondan kalan tüm vakitleri ?ayet ona ay?rmazsam art?k eylemleriyle olaya nokta koyuyor.Mesela efendim diyene kadar duraks?z "aye" diyor,kafam bilgisayar ekran?ndaysa çenemden tutup beni kendine döndürüyor,tv aç?ksa hemen gidip kapat?yor.Sosyal hayattaki halleri de devam ediyor.Onun yan?nda ve her haline ?ahit olmam? isteme durumlar? ayn? ba??ml?l?kta anlayaca??n?z.Asl?nda zor bir dönemde olsa beni böyle seviyor olmas? içten içe ho?uma giden bir ?ey.Uyurken sar?l???,dokunarak uyumas?,bak??? onun emanetçisi oldugum için beni bir kere daha mutlu ediyor.

   Elbette zor zamanlar da atlat?yoruz.Mesela soka?a ç?kt???m?zda her gördü?ü merdivenden ç?kmak istemesi,her ?eyi tek ba??na ta??ma iste?i,yolda oturmas? ve kalkmamas? bana "ya sab?r"dedirttirmiyor de?il.Hatta di?lerimi s?k?p güzel k?z?m derken,en az hatayla bu dönemi atlatmaya gayret gösteriyorum.
   Art?k hikaye kitaplar?yla daha uzun vakitler geçiriyoruz.Berrin Göncü I??ko?lu'nun Tali Seti favori kitaplar?m?z.Resimlerinin büyük olu?u, k?z?m?n gündelik hayatta kar??la?t??? ilgisini çeken objelerin olmas?, hayvanlar? sevmesi günde bir kaç kez elimize almam?za neden oluyor kitaplar?.
   Bir de sofray? art?k o da bize e?lik etsin diye yere kuruyoruz.Ben gazete ka??d? serdim bir kaç kez.?imdi sofra kelimesini duydu?u gibi elinde gazeteyle yan?ma geliyor.:)Tabi küçücük elleriyle secdeye var???n? ve dua edi?ini de atlamamay?m.
   Art?k uykusu daha düzenli.Uyumak istedi?i zamanlar? gözleri ve hareketleri ele veriyor.Uyuyana kadar babas?n? yan?ndan göndermiyor.
   Ve biz ayn? s?radan zamanlara ra?men her gün bir kez daha bu mutlulu?u ya?amak için uyan?yoruz:)Rabbim daim k?ls?n in?…