Gülru

Biliyorum sen bir meleksin…Bana yard?m i?in g?nderildin…

Biliyorum sen bir meleksin…Bana yard?m için gönderildin…

18 May?s 2010 Sal?

        Her çocuk anne ve babas?n?n gö?sünden kalbini ç?kar?p temizleyen bir melektir, bana kal?rsa…
   ?nsan?n en yal?n halinin emanetçisi oldu?umdan beri hayat?,insanlar?,nesneleri ona anlatmaya çal???yorum.Art?k ac?lar?m?n,sevinçlerimin,hüznümün ve ya?ad???m her ?eyin bir anlam? oldu?una daha çok inan?yorum.
  Onun bir kötülü?ü bizden ö?renmesi ihtimali bile beni  kayg?land?r?yor.??te bu kayg? hayat?, insanlar?  en yal?n haliyle dü?ündürtüyor bana.  
   Kar??l?ks?z sevgisinden,
   ?çtenlikle sar?lmas?ndan,
   ?a??rmas?ndan,
   Merak?ndan,
   Sevgi iste?ini belli edi?inden,
   Korkusundan,
   Ba?l?l???ndan 
   Israr?ndan
   Masumlu?undan
   Affedi?inden
   Onu üzen ben olsam da yine benim kuca??ma gelme iste?inden
   Kriz an?ndaki gülümsemelerinden
   Kendini anlatma tela??ndan
                ö?reneceklerim bitmeyecek anla??lan o ki… Mutlu olmas?na vesile olabilmeyi diliyorum…Rabbim mahçup etmesin…