Gülru

Anne k?z

    Minik Gülru cuma günü itibariyle ilk karnesini ald?.:)Pek sevimli bir karneydi.Minik k?z?m cuma günleri okula gitmiyor asl?nda.?lk kez karne almak için gitti bu cuma.Arkada?lar?yla birlikte resimlerini çektim.Öyle masum ve sevimliler ki,becerebilirsem buraya da koymak istiyorum  resmi…Onu okulun son gününü arkada?lar?yla geçirmesi için okula b?rakt?ktan sonra eve geldim.Çok nadir zamanlardan biridir 2,5 y?ld?r benim için.Ama hayat?m?z?n öyle bir yerinde duruyor ki minik k?z?m her an di?er odadan Aye buraya del diyecekmi? gibi geldi bana.Her dakika zihnimde onun cümleleri vard?.Bir süredir Tamamm,peti cevab? yine dilinde…:)

   Bugünlerde her yapt?g?m i?te yan?ma geliyor ve ben sana yard?m edebilirim ayecii?im diyor.Hay?r dedi?imde,"nütfen,nütfen "diyerek gönül almay? ö?rendi.Hatta bugün bal?klar? dizmek husunda yard?m talebini bir de Allah a?t?na Ayeci?im diye söyleyince peki tamam dedim…:)Gece bir de anne ben turt dibi ac?kt?m deyince art?k hiç bir ?eye ?a??rmamam gerekti?ini anlad?m.

  Gülru bir kaç zamand?r Tima? Yay?nlar?n?n Mini Masallar kitaplar?n? getiriyor elime ayeci?im bunlar? okur musun diye.(http://www.timascocuk.com/Kitaplar/Mini-Masallar.aspx) Bu kitaplar? büyük bir mutlulukla dinliyor.Farkettim ki ona cazip gelen her sayfada resimlerin olmas?.Benim okudugum hikayeyi resimlerden takip etmek ho?una gidiyor.Bir kaç kez di?er kitaplar? da okumaya niyetlendim ama resim olmad???nda  kitab?n sayfalar?n? atlay?p resimli k?s?mlar? okumam? istiyor.Ben de çok sevdim bu kitaplar?.Didaktik bir uslubu olmad??? için daha da çok sevdim.?ranl? bir yazar?n san?r?m kitaplar.(Çok belli oluyor zaten ,biz de çok az böyle kitaplar bulmak)Bugün Nesil Yay?nlar?n?n 3-6 ya? grubu için haz?rlad??? renkler kitab?n?n kahramanlar?ndan Eda ve Emre'nin ona anlatt???m k?sa hikayelerini bana anlatmaya ba?lay?nca büyük bir mutluluk duydum…

Ama en çok babas?ndan ve benden gün içinde yapt?g? s?radan ?eyleri hikaye olarak duymaktan ho?lan?yor.Hatta her cümlesine müdahale ediyor:)

 Geçenlerde ezan? dinledikten sonra k?z?m dua edelim dedim.Minicik ellerini aç?p;

El açt?m Allah'?m sana

  Ak?l sa?l?kl?k do?ruluk,iyi huylar ver bana diye devam eden yemek duas?n? okumaya ba?lamaz m?.Me?er okulda her yemek öncesi okumaya ba?lam??lar.Ezberlemi? o da:))Dua edelim deyince ba?lay?verdi.?imdi her yemek öncesi benim 25 sene önce ezberledi?im k?z?ma da yeti?en duay? okuyoruz.:)

 Arabaya her bindi?imiz de iste?i Te?ekkür Ederim Allah'?m ?ark?s?.Bugün sen Ganisin k?sm?n? da söyleyince asl?nda hiç de öylesine dinlemedi?ini daha iyi anl?yorum.Mutfa??m?zda k?sa dualar? ve ?Lahi Terapi albünü dinleyerek i? yapmaya özen gösteriyoruz.Bir de üçüzlerin hello hello how are you ?ark?s?n?n repli?i dilinde…:)

  Geçen yaz?mda uykusu geldi?inde uykum geldi diyor demi?tim de?il mi?Çok k?sa sürdü bu saltanat.Uyku gözlerinden akmas?na ra?men bu gece yine bir buçuk saat uyumas?n? bekledik…:(

   Bir de bebekleriyle olan diyalo?undan bahsetmesem olmaz.San?r?m ikimizin aras?ndaki diyalo?u ordan daha net çözüyorum.Her daim do?ru davran??lar sergileyen bir anne de?ilimdir muhakkak.Do?ru yapt?g?m? dü?ünüp yanl?? da yap?yorumdur.Ama onu bebekleriyle kurdugu diyalogta sevgi dolu görünce en az?ndan bu kadar? için bile mutlu oluyorum.Bebe?ini sar?l?p öpen,seni çok seviyorum diyen ve a?l?yor musun tamam k?z?m benim diyen bir anne oluveriyor çünkü…

   K?z?m? gözlerken gerçekten yaln?zca bir çocuk oldugunu görmek ho?uma gidiyor.Bazen sürekli ve yaln?zca ne yapmas? gerekti?i söylenen çocuklar?n görgü kurallar? kitab? gibi konu?tugunu görüyorum.Bir çocuk için çok zekice bile gelse o laflar? söyledi?i andan itibaren  çocuklu?u elinden al?nm?? gibi geliyor bana.?irin Bayülgen(Okan Bayülgen'in e?i) bir röportaj?nda çocuklara emir cümlesini ricayla sunulmas?ndan nefret ediyorum demi?ti.San?r?m benim fark?ndal???ma da bu cümle sebep oldu.Öyle yapm?yoruz de?il mi k?z?m??unu ?uraya koymuyoruz de?il mi yavrum cümlelerini söyler ya da duyarsan?z siz de farkediverin bu cümlenin sanall???n?…

    H?zla geçen zaman bir çocu?un s?radan bir ?eyi bile nas?l akl?nda tuttu?unu gösteriyor bana.O sebeple cümleler daha b?çak s?rt? sanki…ve sözler…A??zdan ç?kt?? andan itibaren bir çocu?un dünyas?nda yerini buluyor bile…Dü?memek için duaya sar?lmak gerek.?nsan egosuyla di?eri çok zor çünkü…

  Dua ile