Gülru

k?sa k?sa

   Minik k?z?m her Bursa dönü?ünde daha bir büyümü? geliyor babas?n?n gözüne…(Geçti?imiz hafta sonu hem dinleyicilerle bulu?mak için hem de özledi?imiz her ?ey ve herkes için Bursa'dayd?k minik k?z?mla)Cümleleri ba?ka bir ?eye ihtiyaç duymayacak kadar yal?n oldu?undan, hem ?a??rt?c? hem de nas?l da çabuk büyüdü dedirtecek kadar güzel duygular ya?at?yor bize…

  Ayeci?im bunu almama idin verir misin?Bunu alabilemiyim?Yeden bunu b?rakt?n?yeden beni almad?n? son zamanlarda s?kça kulland?g? sorular:)Kulak memelerimize dokunmaktan hatta öpmekten çok mutlu oluyor minik k?z?m.Ayece?im sen Gülru ol ben anne diye kendince oyunlar oynuyor.Minik bebeklere isimler buluyor ve hepsinin ?evkatli anneleri oluyor.Ben de onlar?n annanesi oluyorum tabi:)

   Ya?ad??? her ?eyi ba?kalar?yla kurdu?u diyalog için sakl?yor zihninde.Özellikle minik bebekleri olan annelerle daha bir güzel ileti?im kuruyor.Can?m ayem seni çot seviyorum diyor s?kça:))Nas?l mutlu oluyorum anlatamam…Bu arada buldu?u çiçekleri,okulda boyad?g? ka??tlar? bu senin için ayeci?im diye bana getirmesi de cabas?…:)

    Ak?amlar? sessizlik e?itimi yapmaya devam ediyoruz…Sessizlik e?itimi bitti mi anneci?im diyor süre dolunca:)ve zaman? geldi?inde isteklerinin olabilece?ini bazen beklemek gerekti?ini peti diye olgunlukla bekleyerek gösteriyor.

     Yine geç uyuyor ama Bursa'da birlikte uyurken yan?ba??mda kendi kendine uyudugunu ke?fetti?imden beri yatag?nda yan?nda uzan? veriyorum
,hemen uyuyor.Müzikleri art?k daha bir dikkatle dinliyor.Tarda tarda dat demi?,ç?t ?u dala bat demi? devam?n? henüz ö?renmedi?i bir gün okul dönü?ü bizimle payla?t?g? ?ark?s?…

   Minik bir kitab? var k?z?m?n daha önce söz etmi?tim.Renkleri ve ?ekilleri Allah hangi renkte yaratm?? ve Allah hangi ?ekilde yaratm?? diye nesnelerle ö?rendi?i…Kitab?n sonunda Allah bizden sadece te?ekkür bekliyordan sonra "Te?ekkür ederim Allah?m,Seni çok seviyorum Allah?m"demeyi gelenek halne getirdi?imizden beri herhangi bir te?ekkürün ard?ndan da bu uzun cümleyi söylemesi gülümsetiyor beni…

   Bu ak?am konu?urken dikkatle gözlerime bakt?…"Ayecim ben senin gözlerinde Gülru'yu görüyorum."dedi…Ben de minik k?z?mla her ?eyi yeniden görebildi?im için bir kez daha mutlu oldum.?n?allah benim gözlerimde hep sevgi dolu halini görsün minik k?z?m.Kalbimdeki halini de görsün sonra:))Ben de onun gözünde kendimi iyi bir anne olarak görürsem ne isterim ki ba?ka…:)