Gülru

B?y?yen k?z?m ge?en zaman

  Minik k?z?m?n art?k ayesi de?il annesiyim.Bu bile her geçen gün bir kez daha byüdü?ünü gösteriyor bana.Her gün bir önceki güne eklenen hikayelerimiz var.Üstelik en sevdi?i ?ey ya?ad??? ?eyleri gece yatarken masal gibi dinlemek.Anne araban?n pili bitmi?i anlat,Gülru pazara gitmi?i anlat gibi istekleri oluyor.Üstelik dalg?nl?kla hikayeyi yanl?? anlatm??sak hemen düzeltiveriyor.Tabi bu da uyumak için girdi?imiz yatakta bir buçuk saat oyalanmam?z demek.Ço?u zaman onu uyuturken benim de s?zmam demek ayn? zamanda…Hatta bir gece e?im Gülru'ya masal okurken ben uyumu?um ama o hala ayaktaym??,uyand?rd? art?k ikimizde uyanm?? olduk.:)Bununla da kalm?yor tabi önce anne di?lerimi f?rçalamay? unuttum diye kalk?yor yataktan sonra ac?kt?m diye sonra tuvaletim geldi diye…Anlayaca??n?z geceler bitmek bilmiyor.Öyle uzun geliyor ki bazen,kendimi iç sesimle sakinle?tirmek zorunda kal?yorum.

  Tabi bu arada komik ve ?a??rt?c? ?eylerde oluyor.Keles'e babamlar? ziyarete gitti?imiz bir gün babam onun paralar? anlay?p anlayamayaca??n? test etti?i bir gün eline bir riyal verdi.Gülru bakt?,evirdi,.çevirdi sonra;

-Dede bunu al,bu amin amin paras? dedi:)(?a??rd?m tabi.K?z?m namaz k?lmay?,camiye gitmeyi ve kuran okumay? amin amin fiiliyle ifade ediyor.Üzerindeki arapça yaz?lar böyle bir ba?lant? kurmas?na neden oldu san?r?m:)Ka??t paralar? da onlar ka??t gibi para cümlesiyle tan?d???n? gösterdi.

Ya da e?imle tart??maya yak?n cümleler kurmaya ba?lam??sak çekirdek ailemizin en sevimlisinden ses geliyor;

-Kavga etmeyin…Peki diyoruz biz de:)

Nerden ö?renmi?se ben senden küstüm anne diyor bazen.Ben sana hiç küsmem k?z?m diyorum,yumu?ay?veriyor:)

Ayr?ca ev i?leri yapmaya da bay?l?yor.Hatta bu dönemin en önemli özelli?i bu san?r?m.Her ?eyi ama her?eyi kendi yapmak istiyor.Yapt??? her i? sonras? da anne bak ben tendim yapt?m diyor.Okulda da ö?retmenine yard?m etmeye bay?l?yormu?.:)

Zaman onun için daha belirgin art?k.Yar?n söyleyece?im ,geçen gün vermi?tin ama,büyüyünce bana bundan al gibi cümlelerle ifade ediyor bu netli?i.

Bir de bu ak?am senin küpelerin yok mu dedi kulaklar?ma bakarak.Yok annecim sen en iyisi bana hediye al dedim.Ben tendi küpelerimi veririm sana istersen dedi bana.Nas?l mutlu oldum anlatamam…

        Velhas?l kelam iyiki do?mu?umda böyle ?irin bir k?z?n annesi olmu?um:)