Gülru

Daldan Dala

   Kendi kozas?n? ören minik kelebek her gün sevdi?i ?eylerden söz ederek büyüyor.Bir gün ben makrnaya bay?l?yorum diyor,ba?ka bir gün arabada dinledi?i çocuk ?ark?lar?ndan birine "anne bu benim en sevdi?im"diyor.Bazen anne diye sesleniyor bana.Efendim k?z?m dedi?imde "Seni çot seviyorum" diyor:)Bu ikimizin aras?nda bir oyun.Beklenmedik zamanlarda birbirimize seslenip sevdi?imizi söylüyoruz.:)

   Su ve parmak boya bu günlerde en sevdi?i ?ey.O yüzden sürekli ?slak.Ald??? bir sehpay? day?yor muslu?a "ac?c?k" açmam? istedi?i suyla di?lerini f?rçal?yor,lavaboyu y?k?yor,ellerini y?k?yor.Sonra da bana y???lan çama??rlar? eritmek dü?üyor tabi:)

   Uyku kronikle?en derdimiz:)Art?k al??t?k san?r?m.Okulda gündüz uykular?na bile bay?la bay?la e?lik eden minik k?z evde uyumamak için direniyor s?kça.B?r gün "Anneci?im okulda uyuyorsun da neden evde uyumuyorsun?"diye sordum."Çünkü okulda uykum geliyor ama evde gelmiyor"diye yan?tlad?.Pek mant?kl? gelince ,peki dedim:)

   Çikolata ve ?eker vazgçemediklerinden.GÜlru tüm çikolatalara nutella demeye devam ediyor.Bugünlerde kapakl? nutella sipari?i veriyor s?kça babas?na.Hadi ?u s?karak yediklerimizden.Bunun üstüne ?ekerde istedi?i oluyor bazen.Hay?r anneci?im çok yedin dedi?imde.Parma??n? kald?r?p "?om(son),?om söz veriyorum diyor.:)Bazen onun dedi?i oluyor bazense benim…

    Gülru radyoyu yaln?zca benim çal??t???m,mikrofona konu?tugum yer olarak kaydetmi? beynine.Geçen ak??am mp3ün kulakl???n? kula??na tak?p hadi radyo dinleyelim dedi?imde verdi?i cevapla anlad?m bunu.Ald? kulakl??? kula??ndan e?er bu radyoysa böyle yapal?m diye a?z?na götürdü.:)Çocuk akl?,asla çözemeyece?im.

   Minik çocuklara sevgisini sar?larak, s?kça öperek göstermeye devam ediyor.Son kurban?m?z kom?u k?z? Beyza.Beyza ondan bir buçuk ya? küçük.Geçrti?imiz günlere yine bu sevgi gösterisinden sonra evde geldi?imizde Beyzayla ne yapt????n? soran babas?na "Ben Beyza'y? birazck s?k??t?rd?m"demi?.:)Ama çok seviyorum onu ben diye de ekliyor…

   Her gün pek çok kez masal okumaktan,ayn? masal? çok defa okumaktan yoruldugum oluyor…Ben de her anne gibi kahraman? Gülru olan masallar uyduruyorum.Bugünlerde favori seçti?i bir masalla uyuyor …Devam? gelir mi bilinmez tabi:)

    Geçti?imiz günlerde ye?enimizin bize gelece?ini duydu.Ya?as?n diye ba??rd?.Hatta o mutlulukla oturma odas?ndaki tüm da??n?kl?klar?n? kendi odas?na toplam?? büyük bir h?zla.Bak toplad?m diye tuttu elimden götürdü beni:)Kahraman gibi hissediyor kendini böyle zamanlarda.

   Her gün yeni bir ?ark? ö?reniyor.En son ö?rendi?i ?ark?n?n sözlerini ç?karamad?m henüz:)Hatta geçti?imiz günlerde ald? saç tokas?n? eline ben ?ark? söyleyece?im dedi.Kaydedelim dedik,normalde hiç ho?lanmaz ,tamam dedi..Ortaya bu görüntü ç?kt?.S?z de pek ço?unu anlayamayabilirsiniz tabi:)(K?sa bir süre dursun bakal?m:)

http://www.youtube.com/watch?v=0S-NijrcCqc