Gülru

E?refpa?al?lar

  Annemin bize geli?ini f?rsat bilerek uzun zamandan sonra e?imle  E?refpa?al?lar filmini seyretmeye gittik.O kadar al??m???z ki üç ki?ilik gezilere giderken de dönerkende tek bahsetti?imiz konu Gülru idi.?lk kez böyle bir sosyalli?e cesaret etti?imiz için durup durmayaca?? hususunda da endi?eliydim ama ma?allah filmin sonunda eve döndü?ümüzde mutlulukla kar??lad? minik k?z?m bizi.Sahiden insan vicdan azab? çekmeden bir kaç saati kendine zor ay?rabiliyormu? me?erse böyle zamanlarda.Sinemada olman?n ho?lu?undan öte bir ?eye dikkatle bir kaç saat ay?rman?n tad?n? da unutmu?um ben:).Filmi seyrederken her an aye aye diye k?z?m?n elimi tutup beni koltu?umdan kald?raca??n? dü?ündüm.Yani her anlamda yeni bir tecrübeydi bizim ad?m?za.
  Minik k?z?m ben bu yaz?y? yazarken odas?ndaki çekmeceyi kar??t?r?p ne bulduysa giymeye çal???yor.Yata??na t?rman?yor,evet ?imdi de istek zaman?:)Yap-boz oyuncaklar?n? istiyor.Bu iste?i yerine getirip yaz?ya devam edeyim:)
   Geldim…:))Anlad?m ki bir buçuk senedir anlar?m?z? onunla geçirmeye feci al??m???z.Rabbim ayr?l?kla imtihan etmesin.Ondan uzakken bile asl?nda kalbimde,zihnimde,cümlelerimde onunla ya??yorum,tecrübelerim de onunla yol al?yorum,anneli?in tüm yanlar?n? onunla ke?fetmeye devam ediyorum.
  Bazen yrucuda olsa bu ba??ml? hal,bir daha ya?anmayacak olmas?,ilkleri,sevinci,ömre bedel anne deyi?i,gülü?ü  kopmaz ba?larla ba?l?yor bizi birbirimize.Rabbime binlerce ?ükür emaneti için…
  Bu arada filmi seyretmeye de?er.Güldük,hüzünlendik,hatta konuk da edece?iz in?.programda:)