Gülru

?lk sefer….

h3 class=”post-title entry-title” style=”text-align: center;”>
?lk sefer….

 

   Biz küçükken otobüslerde sigara içilirdi,çift katl? olanlar sigara içenler ve içmeyenler diye ikiye ayr?lm??t? desem k?z?ma,ya da böyle iki kez servis nerde suyu bile isterken çekinirdik desem ?imdiki teknolojiye ?ahitlik etmi? k?z?m inan?r m? acaba?
  Çar?amba günü minik k?z?mla ilk kez ?stanbul-Bursa seferi yapt?k.Ba?ta endi?eliydim a?lar da etraf? rahats?z eder diye ama dü?ündü?üm gibi olmad? çok ?ükür.Çok güzel bir yolculuk geçirdik minik arkada??mla. Feribota gelene  kadar uyuyan k?z?m sonras?nda koltuktaki Tv ekran?yla avundu.Yast?k istedik hemen geldi,Tv nin kulakl???n? kula??na takarak çizgi filme bakt?,kek yedi.Yani otobüste oldu?unu anlamayacak kadar rahatt?.
   Uzun yolculuklarda a?layan çocuklar? görünce anneleri için çok üzülürdüm.Zaten s?k?nt?yla çocu?unu sakinle?tirmeye çal??an anneye sa?dan soldan bir sürü ak?l dolu(!)cümle gelir annenin stresi bir kat daha artar.Bu k?s?r döngü var??a kadar devam eder.Ke?ke ak?l dolu cümlelerimizi kendimize saklamay? ö?renip anneleri de rahatlatabilsek…
   Bizim ilk maceram?z Allah'tan gayet ho? ve güzel geçti de ben de bu cümlelerle muhatap olmad?m.Yol boyunca y?llar önce küçük bir çocu?un annesi olsayd?m yolculuklar?n ne kadar zor olaca??n? dü?ünüp ?ükrettim  bu zaman?n annesi oldu?um için.
   Bakal?m dönü? yolu içinde benzer ?eyler yazabilecek miyim.Görece?iz…