Gülru

?yi ki Senin Annen Olmu?um

Uzun zamandır Gülru ile her konuşmamıza bu cümleyi s?k??t?r?veriyorum…iyi ki senin annen olmu?um,iyi ki Allah seni bize hediye etmi? …?imdilerde o da bana iyi ki ben de senin k?z?n olmu?um diye kar??l?k veriyor.:) D??ardan oldukça deli bir halimiz var i?te:)

Hareketli bir çocu?un annesi olmakta,sab?rs?z bir baban?n k?z? olmak da zor…Koltuk tepelerinde gezen,dur duraks?zolan k?zla,kom?ular rahats?z olacak diyen baban?n aras?nda kalmakta öyle…

Ben sinirlenme potansiyelim oldugunda Esta?furullah diyerek kendimi frenliyorum.Hatta Gülru’ya soruyorum,Estagfirullah ne demek sence k?z?m diye:

-Sinirlendim Allah?m bana sab?r ver demek diyor…

Öyle çok ba??ran ça??ran bir anne de?ilim hamdolsun…K?zm??sam da kendimi frenleyecek yollar bulmaya ve ona bu durumu aç?klmaya çal???yorum.Öfkelendi?imizde bile kontrollü olmay? ö?retebilirim dilerim ona…

Zaman zaman bir tart??maya ?ahitlik etti?i anlarda;Anne ve babalar tart???rlar ama birbirlerine kötü söz söylemez ve vurmazlar diyorum.T?pk? arkada?lar?m?zla oldu?u gibi diye ekliyorum…Kafas?nda bir yere oturdu?unu farkedebiliyorum.

Bugünlerde boya yapmaya,arkada?lar?yla oynamaya,z?plamaya,ordan oraya ko?turmaya,ald???m?z çad?r? kurdurup tekrar katlatmaya bay?l?yor.Yan?ma gelip Annem benim can?m annem sen benim bitanem can?m annemsin ?ark?s?n? söylemeye de…Üstelik her an ve duygu için dur ben bir ?ark? yapt?m diye ?ark?lar uyduruyor…

Kelime hazinesinin geni?li?ine,kurdu?u cümlelerdeki düzgünlü?e hala al??amad?m.Her birine ayr? ayr? ?a??r?yorum…:)

Evde faaliyetsiz durmak onu çok s?k?yor.Ama her çocuk gibi evcilik oynamak gibi ilgi alanlar? olmad??? için zorland???m oluyor ona e?lik etmekte…Ben de daha ya??t? insanlarla birlikte olmas?na f?rsat tan?maya çal??yorum…

?çinde müthi? bir lider ruhu oldu?unun fark?nday?m.Problemleri çözen,kendinden büyüklere bile oyun önerisinde bulunan,önce abla dediine birden ismiyle hitap eden bir küçük aslanc?k oluveriyor.

Bugün sen aslan burcusun k?z?m dedim laf aras?,Zebra burcu olsam olmaz m? dedi.:)

Geçenlerde babas?n?n kurdu?u cümle üzerine

-Ihh tehdit etmek yok baba dedi:))

Nas?l büyüyorlar,nas?l hayat dolular ve nas?l seviliyorlar tarifi yok…Gerçekten her gün Rabbime ?ükrediyorum,Onun annesi olmaya beni lay?k buldu?u için.Ömrüm boyunca lay?k olurum in?allah bu göreve…