Gülru

??mdi okullu olduk

  Minik k?z?m yeniden okullu oldu…?lk haftay? okula ö?retmenine ve arkada?lar?na al??s?n diye oryantasyon haftas? olarak belirlemi?ti okul.Bence oldukça yerinde bir uygulama…Geçen y?l gitti?i okulda da olsayd? hala haf?zamdan gitmeyen ilk ayr?l???m?z?n ac?s? bu kadar çetin olmazd? sanki.:(Ya??n?n da etkisi var tabi…

  Gülru geçti?imiz y?l da okula gidiyordu bir kaç saatli?ine ama bu sefer sanki hayat? boyunca devam edecek(in?allah)bir yolculu?a merhaba demi? gibi geldi bana.Daha ilk günden arkada?lar? ve ö?retmeniyle yukar? ç?karken bana dönüp "anne sen gelme" deyi?inden anlad?m bunu…Hatta hem sevinip hem de bozuldum.Bu kararl? halini sevdim ama bu kadar çabuk olu?una bozuldum.(Tuhaf?z i?te)S?rt?nda çantas?yla görünce büyümek için uzun bir yolculu?a ç?kt?g?n? bir kez daha farkettim ve her anne baba gibi bunun bütün sorumlulu?u geldi omzuma kondu…

  Bu arada okullar neden biten ya?? de?il de girilen ya?? kabul ederler anlam?? de?ilim.Üç ya??nda dediim k?z?m okulda dört ya? grubunda…?lginç vesselam…Ama üç ya da dört kabul edilsin farketmez çocuklar ba??ms?zl?k ad?na büyük bir ad?m? at?yorlar bu i?in en önemli k?sm?.Art?k aram?zdaki ba??ml? hal yerini onun kendi ki?ili?ini in?aa etti?i anlaml? bir hale dönü?tü…Art?k -birazda üzülerek belirtmeliyim ki:))-baba k?z ba??n?n ?ahidiyim.

  Bir ak?am geldi ve anne ben odamda yatmak istiyorum dedi.Peki dedim masallar filan ilk ak?am? geçirdik.Bir kaç sabah yan?ma minik bir kelebe?in geldi?ini farkettim o kadar.:)Nerdeyse üç haftad?r kendi odas?nda yat?yor ve gece su ve tuvalet molas? d???nda bizimle de ili?kisi ?ahaneyse sabaha kadar deliksiz uyuyor.Bir ka.ç kez tecrübe ettik bu gerçe?i.Babas?yla bile o gün iyi bir ba? kuramam??sa gecesine yans?yor.(bu kararl?l?k beni özellikle ?a??rtt? ve mutlu etti.Zira yan?nda yat?rma kokuna al???rla büyüyen bizler için bir tezin de do?ru oldugunun kan?t? i?te.Hiçte öyle olmuyor.Uyku konusunda istikrarl? olmayan bizim gibi anne k?z ili?kisi bile kararl? bir çocukla tereya??ndan k?l çeker gibi bu süreci kolayla?t?r?yor.Hatta ben 3,5-4 ya??na kadar uzas?n istiyordum ayn? odada ama yerde kendi yatag?nda yatma süreçleri.Teklif ondan geldi?i için zamn?n?n geldi?ine inand?rm)

  Yar?n birinci haftay? doldurmu? olacak okulda.Sümeyye ö?retmenini ve okulu çok sevmi?.Arkada?lar?n? da öyle…Büyük bir mutlulukla gidiyor okuluna.?n?allah hep güzel insanlar? ç?kars?n Rabbim kar??s?na.Eskiye göre çok erken bir saatte kalkt? be? gündür.Tek umudum buydu ama nafile…Y?ne uykuyu sevmiyor yine sevmiyor.Hatta babas? masal okurken ben uyuyorum onda hala t?k yok…Anlad?m ki erken kalkmakla filan ilgisi yokmu? bu i?in…

  Yeni bir e?i?imizi daha burda atlatm?? olduk…Hamdolsun büyüyor ve girdi?i her ortam? sevgiyle ve güzellikle kar??l?yor.Rabbim bundan sonraki tüm e?iklerinde do?ru ad?mlar atabilmemizi nasip etsin hepimize…