Gülru

Son Zamanlara Dair…

  Uzun tatil zamanlar? her ?eye al??m?? bizim gibiler için sonras?nda epey zorlay?c? olabiliyor ne yaz?k ki…Tam da al??m??ken okul ve ev aras?ndaki düzene pazartesi ve sal? yine okula gitmek istemeyen bir çocukla i?e gitmenin hüznünü ta??d?m yüre?imde.Oysa eve dönü? vakitlerinde yapt?klar?n? ve ya?ad?klar?n? öyle mutlulukla anlat?yor ki minik k?z?m.Arkada?lar?n? ve ö?retmenlerini çok seviyor…Her sabah beni babam almaya gelsin diye tercihlerde bulunuyor.Beni babam als?n sen de parmak boyalar?m? haz?rla diyor ayn? zamanda:)

  Haf?zas? o kadar kuvvetli ki yapamayacga?m hiç bir ?eyin sözünü vermemeye çok özen gösteriyorum.Çünkü bir ?ekilde hat?rlat?yor ve asl?nda bu bizim arama?zdaki güven ili?kisini de peki?tiriyor.

  Bugünlerde zaman kavram?n? ö?retmeye çal???yorum  minik  k?z?ma.K?sa vakitleri saatin yelkovan?n? gösterip büyük buraya gelince tamam m? k?z?m diyorum.O da geldi?inde "aye to? deldi."diye uyar?yor beni.Bir de cep telefonumun alarm?n? kuruyorum.Bu biraz daha uzun vakitler için.(tabi 15-20 dakikay? geçirmiyorum)Telefonu ister elinde ta??s?n ister yan? ba??m?zda dursun çald?g?nda hemen farkediyor ve istedi?ini yap?yoruz. Bu haz öteleme olarak adland?r?l?yor ve çocuk ilerleyen dönemlerde bu vesileyle  çok daha sab?rl? ve zamana kar?? duyarl? oluyor.Bir de sessizlik e?itimimiz var ufak ufak ba?lad???m?z.Ona sessizce konu?may? ö?retmeye çal???yorum.Biraz daha büyüdü?ünde daha uzun vakitler sessiz kalmaya çal??acag?z in?.Bu da çocu?un hissetme ve d??ar?daki sesleri duymas? için önemli bir ad?m olarak kabul ediliyor.(Montessori E?itimde Sessizlik ve zaman yönetimi önemli)

  Boya,ka??t kalem ve hamur hala en önemli ilgi alanlar?.Birlikte oyun zamanlar?m?z genelde bunlar üzerine kurulu.Bir de top oynamaya bay?l?yoruz.Anne baba k?z ak?amlar? top oynamaya özen gösteriyoruz.Yakalayamamam,topun kafama çarpmas? onu o kadar güldürüyor ki.San?r?m anne ve babas?n?n da kendi gibi hataya meyilli halleri çocuklar? daha da rahatlat?yor.

  Bayram? yine süt karde?iyle mutlulukla geçirdi.Yine teklif edilen bayram harçl?klar?n?n yüzüne bakmad?,yine Nutellan?n dibini gördü,bu sefer dedesine pas vermeyerek dedesini üzse de onun için güzel bir bayram tatiliydi.Ona da iyi geldi?i belli oluyor.

 Biz de son durumlar böyle…Her gün bir önceki günden farkl? bir halde geçiyor.Zaman zaman durgun bir deniz, zaman zaman dalgal?, zaman zaman f?rt?nal? olunca ben de denize göre yapacaklar?m? belirlemeye çal???yorum.Zaten bu renklilik ve canl?l?k en çok çocuklara yak??m?yor mu?