Gülru

Tamam Peti

h4>
   Minik k?z?mla yeniden sakin k?y?larda geziniyoruz.Birlikte oyun oynuyor,sohbet ediyor,okulda yapt?klar?n? konu?uyor ve geziyoruz.Bugünlerde sevdi?i ?eyleri yan?m?za ald?g?m?zdan beri daha kolay e?lik eder oldu bana.Tabi uzatmad???m?z sürece…Belirli bir zaman sonra s?k?ld??? her halinden belli oluyor.E?er bulundugumuz mekanda ondan küçük bir çocuk varsa öpmek ve sar?lmak onun için oyun halinde.Bundan ho?lanmayan çocuklar? onun ellerinden almakta bana dü?üyor….Annelerinde de dokunsal i?te ne yapars?n?z demek de tabi…:)Okulda ö?retmene de s?kça sar?lmaya ba?lam??.Bu iyiye i?aret,onu seviyor:)

                                 ********

   Bugünlerde bir ?eye karar verdi?imiz de bana Tamam peti ayecim diyor."k"harfi "t"olarak ç?kt??? için Gülru'nun cümlelerinde ben de zaman zaman kendimi hadi batal?m,peti derken yakal?yorum.:))

                                  ********


      Galiba annelerin sukuneti de onlara yans?yor.Ben de bazen onun huzursuz hallerine kendi ruh halimi ekleyebiliyorum.Hissettirmemeye çal??sak da kesinlikle duygular? büyük bir ustal?kla anl?yorlar.K?zg?nl???n ard?ndaki sevgiyi de,sukunetin ard?ndaki k?zg?nl??? da…

                                           *******

     Geçti?imiz cumartesi annelik okulu için evden ç?kmak üzereyken ben gelmeyece?im,babamla kalacag?m dedi bana.Bir süre ikna etmeye çal??t?m ama bakt?m kararl? bolca dua ile yola dü?tüm.Çünkü babas?yla kald???nda  a?lamas? nerden ç?kt?m ki ben duygusu ya?at?r bana.O da bunu bilir  ve babas?n?n yan?nda daha bir a?lar.Bu sefer öyle olmam?? çok ?ükür.Arada ar?yorum nas?ls?n?z diye,gayet iyiyiz diyor e?im.?tiraf edeyim,içimden tamam dedim,i?te bekledi?im zamanlardan biri daha geldi…Bundan sonra nas?l bir karar al?r bilinmez ama bu karar? beni oldukça ?a??rtt?.

                                                       *******

   Evden ç?karken k?yafetlerini ve ayakkab?lar?n? bile kendi seçme iste?i bir k?z çocu?u yeti?tirdi?imi anlat?yor bana.Ak?am?n bir vakti evde etekle dola?mak isteyebiliyor mesela:)?ki seçene?e dü?ürerek,yazl?klar? kald?rarak,her söyledi?ine itiraz etmeden krize dönü?memesine çal???yorum.

                                                                                              ******

    Gündüz genelde bunlar olurken geceleri kalk?p beni salla diyen ya da beni buraya götür diye kuca??nda ta??tan uyku mahmuru bir çocuk olabiliyor.Benim de en zor imtihan?m o vakitler oluyor.Uykusuzluk beni de sersem yap?yor.Önce kendimi sakinle?tirip sonra onu sakinle?tiriyorum.

                                                                                               *****

   Komik ?eylerde ya??yoruz tabi.K?vr?lm?? seccade ya da hal görse uykulu bile olsa illa düzeltmek istemesi gibi…:)Babas?yla ayn? ortamda fazla tutmamal?y?m san?r?m:)))Yoksa büyüdü?ünde bir de ondan duymak istemem vazifelerimi:)

                                                                                              *****

  Son zamanlardaki hallerimiz bunlar i?te… Dü?ündüm de s?k?nt?l? zamanlara ra?men kendimi iyi hissetmemi zaman zaman yapt???m tebdil-i mekana ve kitaplara borçluyum.Mekan de?i?ikli?i ruhumu,kitaplar da kalbimi taze tutuyor.Tavsiye ederim…