Gülru

Yazar Boya

Yazar Boya

 

     Minik k?z?m okula iyiden iyiye al??t? çok ?ükür.Arada ufak a?lamalar d???nda büyük bir keyifle gidiyor okula.Okulda Ela diye bir arkada?? var.Ayecim ben Ela'y? çot seviyorum diyor s?kça:)Ö?retmenini de öyle…Saçlar?n? sabahlar? Erva Abla ba?layacak diye benim toplamama izin vermiyor.Ben de mutlu oluyorum.Ya da vicdan?m?n s?z?s?na iyi geliyor diyelim…
    Bugünlerde kendi kendine oyuncaklarla oynas?n diye gözünün içine bakmama ra?men yaln?zca kalemlerle ve ka??tlarla vakit geçirmek istiyor minik k?z?m.Her daim ben boya yapmak istedim diye geliyor yan?ma…Benim için sorun yokta bir de duvarlara,kap?lara,parkelere yaz?p babas?n? k?zd?rmasa…
  Biz de durumlar de?i?ik…Evin düzeninin bozulmas?na e?im daha çok sinirleniyor.Ona göre elinden almal? ve izin vermemeliyim.Men ederek e?itme yöntemini tercih etmemi bekliyor.Ben de büyük bir direni? gösteriyorum bu duruma:)Kahraman anne…:))
   Okulda yapt?g? faaliyetler en az?ndan bu istekleri için iyi bir yol oldu.Çünkü sürekli boyamak,ka??tlar?n d???na ta?mak istiyor.Bir oday? s?rf çocuk boyas?n diye ay?rmak laz?m san?r?m:))Bu seferde ba?ka evlerde denemeye kalkar mazallah:)
                    Ben hamileyken yazar olsun diye dua etmi?tim o boyar oldu:))
    E?imin imtihan? boyalarla benim imtihan?m da uykuyla…Okula gitti?inde düzenli uyuyan çocuk benimle kald?g? zamanlarda uykuyu ileri saatlere atmak için elinden geleni yap?yor.(Ho? düzenli dedi?im gece 23.00:)Onu dört gün üçle dört aras?nda al?yorum ve saat 23.00'e kadar her dakika birlikteyim.Onunla yapmaya çal???yorum tüm i?leri ve uyuduktan sonra da program haz?rl?klar?n?…Bugünlede kendi yatag?nda ba?layan uyuma halleri oturma odas?nda ve benim aya??mda devam ediyor.Uykusuzuk halleri nas?l zorlar insan? bilirsiniz…
  Ben art?k  erkenden uyuyan çocuklar?n ba?ka gezegende ya?ad?klar?n? filan dü?ünmeye ba?lad?m.Kendimi okula ba?lad???nda nas?l olsa erken uyuyacak diye teselli ediyorum…
   Nas?l olsa kald?ramayaca??m?zdan fazlas? yüklenmeyecek in?allah omuzlar?m?za bu da geçer ya hu demekten ba?ka ne gelir elden…  
  Geçer de?il mi?