Gülru

zor bir g?n?n ard?ndan….

zor bir günün ard?ndan….

20 Eylül 2010 Pazartesi

     Minik k?z?m  Sevgi Çemberi Anaokulunun ö?rencisi oldu bugün. Babas?yla geçen yaz tatilinin ard?ndan iki alternatif olan okul ve ona bakacak birini bulma seçene?inden okulu tercih etmenin zorlu?unu ya?ad?,hüznünü ya?att?…Geçti?imiz hafta radyoya birlikte gitme yöntemini bir arkada??m?n deste?iyle denedik ama son gün o kadar çok a?lad? ki hem konuyu hem konu?u hem de vicdan?mdan gelen sesleri bir arada idare etmem mümkün olmad?.Hatta bir ara kuca??mda aye aye sesleriyle yay?n yapm??l???m?z da var.:)(Geçti?imiz hafta per?embe günü yapt???m?z yay?n? ar?ivden dinleyebilirsiniz duymak için.:)Benim yay?nda oldu?umu bildi?inde daha uzun süreli a?lama nöbetleri geçirmesi bu yol yerine k?sa süreli?i okul ayr?l???n? tercih etmeme neden oldu…?n?allah hay?rl?s? olur k?z?m,benim ve vicdan?m için…
   Sabah evden ç?kmas?n?n zorlu?uyla ba?lad? gün.Asl?nda o kadar hakl? ki giyinmeme iste?iyle. O evde kalmak ve vaktini annesiyle geçirmek istiyor.Ben onu ya?am?m?n planlamas?na uydurmaya çal???yorum.(Neyse bu ayr? bir husus tabi.:()K?yafetlerini giymeyince pijamayla gittik biz de okula.:)
  Ö?retmeni geçti?imiz hafta ?ehir d???nda oldu?u için tan??ma ?ans?m olmad?. Ona Gülru'nun sevdi?i,sevmedi?i ?eylerden,karakterinden bahsetti?im bir mektup yazd?m.Bu sabah kalkt???mda okula gidecek gibi,yeni bir i?e ba?lar gibi kelebekler uçu?uyordu karn?mda.Zor olaca??n? tahmin ediyordum ama itiraf ediyorum bu kadar zor olaca??n? tahmin etmemi?tim.
  A?lamakl? ayr?ld?k birbirimizden…Neyseki be? dakika sonra sakinle?ti?i haberini ald?m da biraz olsun rahatlad?m.Kendimi iyi hissederek  yapt?m program?…Saat 3'de almaya gitti?imde, onu bir ö?retmenin koltu?unun alt?nda çikolatal? pastas?n? yiyorken ve etrafa merakla bakarken gördüm.Sonra o da beni gördü ve etraftaki herkese ilan etti ayesinin geldi?ini…
  Yar?n yine benzer bir ?ey ya?ayaca??z muhtemel.Ben kendime neden bunu ya?ad???m?z? online casino sorup yine cevap veremeyece?im.Çünkü benim onun mutlulu?u için ,ekonomik tela?lar için çal???yorum gibi bahanelerim de yok.Ayr?l???n k?sa süreli olmas?yla  teselli ediyorum kendimi genelde. Çok ?ey ö?renerek ve büyük bir mutlulukla yapt???m i?im anneli?ime öyle çok ?ey kat?yor ki… Eksik b?rakt?klar?m? ö?rendiklerimle kapatmay? nasip eder in?. Rabbim…
   Okul dönü?ü yapt?klar?n? anlatt?, yar?n yine gelelim mi yine soruma h? h? dedi ama ak?am fikrini   de?i?tirdi.Bir süre sonra al??aca??n? biliyorum geçen y?ldan tecrübelerimden ama ya?ayanlar bileceklerdir ki bu içimizde akan ?eye çok da çare olam?yoruz i?te.
    Tüm bu vicdan azaplar?n?n ard?ndan bugün programda konu?tu?umuz bir konu üzerinden nihayete erdirmek istiyorum yaz?y?…
    Bir anne 3,5 ya??ndaki k?z?na bazen tahammül edemedi?inden bahsedip ne tavsiye edersiniz diye sordu konu?umuza.Sait Bey'de (Çaml?ca)As?r suresini hat?rlatarak sab?r dedi ve bir tavsiyesi oldu. Bir yaz?da çocuklara k?zd???n?zda içinizden o sadece bir çocuk cümlesini geçirmenin rahatlat?c? oldu?unu okudu?unu anlatt?.(Denedim sahiden i?e yar?yor:)
   Anneler birbirlerine hakk? ve sabr? tavsiye eden taraf olsa ne çok ?ey de?i?ir de?il mi?diye dü?ündüm yay?n sonras?.Genelde bu çocuk yaramaz biraz diye artt?r?yoruz birbirimizin vicdan azaplar?n?.Sanki ba?ka birinin iyi bir anne olamamas? bizim anneli?imizin  hanesine art? olarak geçiyor…?u an ne çok annenin ihtiyac? vard?r kimbilir sab?r tavsiyesine…?n?.hakk? ve sabr? tavsiye edenlerden olal?m,in?allah hakk? ve sabr? tavsiye edenleri ç?kars?n Rabbim kar???m?za…